ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา , นางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์  นักวิจัย , นายบุญยิ่ง  พลไตร พนักงานขับรถ  ไปราชการ
เพื่ออบรม  เรื่อง  ประชุมวางแผนดำเนินงานติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ  ฟื้นฟูเยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี  2554 – 2555  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร  ณ  สพป.ลำพูน  เขต 1  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555  และ 11  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version