ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1. ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่  ณ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2555
2. นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  ไปราชการเพื่อส่ง – รับ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  โดยไปส่งวันที่  6  และไปรับในวันที่  17  กรกฎาคม  2555
3. นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปรับ – ส่ง วิทยากร เรื่องปฐมนิเทศผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระหว่างวันที่ 3 – 4  พฤษภาคม  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version