ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 25 เมษายน 2555  (อ่าน 2956 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 25 เมษายน 2555
« เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 02:43:22 pm »
1.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี , ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.สมัย  ศรีสวย  อาจารย์ ,
นายปกรณ์  สันตกิจ  อาจารย์ , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปติดต่อประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2555
2.   ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ , นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี ,
นายปรีชาตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ  นข  4375 , นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถ  กจ  7920  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  5/2555  ณ  สนามบินเชียงใหม่  เมื่อวันที่  23  เมษายน  2555
3.   ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  พร้อมคณะผู้บริหารจำนวน  20  คน  ฝ่ายปฏิคมจำนวน  5  คน  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน  11  คน  ฝ่ายลำเลียงถวายปริญญาบัตรจำนวน  22  คน  ฝ่ายเบิกตัวบัณฑิตจำนวน  9 คน  ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจำนวน  20  คน 
ฝ่ายบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน  11  คน  ฝ่ายประชาสัมพันธ์จำนวน 15 คน  ฝ่ายกองเกียรติยศจำนวน  29 คน  ฝ่ายบริการทั่วไปจำนวน  15 คน 
ฝ่ายยานพาหนะจำนวน  10  คน  ฝ่ายควบคุมดูแลบัณฑิตจำนวน  71  คน  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  วิทยาเขตสะลวงขี้เหล็ก  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2555
4.   ผศ.กาญจนา  คุมา  กรรมการ , อาจารย์ปิยะรัตน์  ทองธานี  กรรมการ , นายศรีบุตร  จนาศักดิ์  กรรมการ , นายราชิต  ตั้งพระกิตติคุณ  กรรมการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา  ไปราชการในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  และเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน  เพื่อตรวจเยี่ยมสถานภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษา  เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมรายใหม่และเก่า  เมื่อวันที่  3 – 4  เมษายน  2555
5.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อ.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,
นายจตุพร  จันทรมา  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ , นางธัญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์  นักวิจัย , นายลิขิต  ศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,
นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อจัดนิทรรศการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ประจำปี  2555  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2555
6.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อ.ดร.ดวงใจ  ปิเย่  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,
อ.ดร.รวิภา  ยงประยูร  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , อ.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  พร้อมด้วยบุคลากร
และนักศึกษา  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ประจำปี  2555 
ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  16 - 18  พฤษภาคม  2555
7.   อาจารย์ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , นายสงวน  หมื่นแสงคำ   พนักงานขับรถยนต์  พร้อมนักศึกษา 
ไปราชการเพื่อพานักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์อาสา  ณ  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่  2  พฤษภาคม  2555
8.   นางสาวบุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , นางสาวบัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์  อาจารย์ , นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถ 
ไปราชการเพื่อรับ  ดูแลรับรอง  และส่งคณะผู้แทนวิทยาลัยตำรวจยูนนานที่ขอศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและประชุมความร่วมมือทางการศึกษา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ลำปาง  และอุตรดิตถ์  ในวันที่  27 – 29  เมษายน  2555
9.   นายอภิศักดิ์  จักรบุตร  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  4  พฤษภาคม  2555
10.   นายสุทธพงษ์  ขวดแก้ว  นักวิชาการศึกษา  ระดับ  3  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO/IEC 17025 : 2005 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่  25 – 27  เมษายน  2555
11.   นายอภิศักดิ์  จักรบุตร  อาจารย์ , นายเชาว์วุฒิ  สิงห์แก้ว  อาจารย์ , นางสาวละมาย  จันทะขาว  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศ  นักศึกษา 
ณ  เหมืองและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  30  เมษายน  2555
12.   ผศ.จตุรภัทร  วงศ์สิริสถาพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 
ในวันที่ 1 และ 21  พฤษภาคม  2555
13.   ผศ.จตุรภัทร  วงศ์สิริสถาพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่ 30  เมษายน และ 22  พฤษภาคม  2555
14.   นางสาวสุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ระดับ 4  พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3  จำนวน  3 คน 
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน  MOS  Olympic  2012  ณ  อุทยานการเรียนรู้  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  25  -  27  เมษายน  2555
15.   นางสาวสุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ระดับ 4  พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3  จำนวน  3 คน 
ไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ครั้งที่  1  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่  28  เมษายน – 1  พฤษภาคม  2555
16.   นางฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 
ในวันที่  1,4,22,23  พฤษภาคม  2555 
17.   นางสาวกาญจนา  รัตนธีรวิเชียร  อาจารย์ , นายฐานันดร์  โต๊ะถม  อาจารย์  ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลภาพศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อดำเนินโครงการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่  26 – 27  เมษายน  2555
18.   ผศ.ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ไปราชการเพื่อติดต่อส่งเล่มหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ณ  สกอ.และสช.  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2555

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 27, 2012, 02:56:09 pm โดย pr_hom »