ผู้เขียน หัวข้อ: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555  (อ่าน 3519 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

หอมนวล ศรีริ

  • บุคคลทั่วไป
ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 09:39:17 am »
1.   ผศ.เล็ก  แสงมีอนุภาพ  อธิการบดี  , นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย พนักงานขับรถ , ไปราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง 
เขต  3  เพื่อประชุมสัมมนา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 สัญจร อำเภอเมืองปาน  ในวันที่  21 – 22  กุมภาพันธ์  2555
2.   ผษ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  5  รอบ  28  กรกฎาคม  2555  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ 
ในระหว่างวันที่  4 – 6 มีนาคม  2555
3.   นายจาตุรนต์  วรรณนวล  อาจารย์  ไปราชการกรุงเทพ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในระหว่างวันที่  23 – 24  กุมภาพันธ์  2555
4.   นายปรีชา  ไชยโย  ผแ.สำนักงานอธิการบดี , นายจรัญ  อุ่นม่อน ช่างไม้ ช.2 , นายสมศักดิ์  วงค์มูล  ช่างครุภัณฑ์  ช.2 , นายยรรยง  เทพนามวงค์ 
ผู้ช่วยช่างทั่วไป , นายณัฐพล  ทิไชยวงค์  พนักงานรักษาความปลอดภัย , นางเสงี่ยม  วงค์มูล  แม่บ้าน , นายน้อม  พุทธมา  ช่างสี ช.2 ,
นายธนกร  เครืออุ่น  ช่างสี  ช.2 , นายพิงค์พิพัฒน์  บุญปันเชื้อ พนักงานรักษาความปลอดภัย , นายจีรยุทธ  สุวรรณผ่อง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ,
นายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถยนต์  ไปติดต่อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากร  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2555
5.   ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  , นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย พนักงานขับรถ , ไปราชการจังหวัดตาก  ณ  โรงแรมเซ็นธารา  แม่สอด ฮลล์  รีสอร์ท  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2555
6.   นางสาวศิริกร  อิ่นคำ  อาจารย์ และนักศึกษาจำนวน  12  คน  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องการศึกษาปฏิบัติงานนอกสถานที่  ณ  แหล่งโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม  จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่  25 – 27  กุมภาพันธ์  2555
7.   นางสาวจิรภัทร  จอมพล อาจารย์ , นางสาวทัตตยา  บุญดิเรก อาจารย์ , นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน  10  คน 
ไปติดต่อราชการเรื่อง  ไปรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน  ณ  สนามบินเชียงใหม่  ในวันที่  4  เมษายน  2555
8.   นางสาวจิรภัทร  จอมพล อาจารย์ , นางสาวทัตตยา  บุญดิเรก อาจารย์ , นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน  10  คน 
ไปติดต่อราชการเรื่อง  ไปส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนไปแลกเปลี่ยนกับโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีน  ณ  สนามบินเชียงใหม่  ในวันที่  5  มีนาคม  2555
9.   นายเอกสิทธิ์  ไชยปิน  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนำเสนองานวิจัย  ณ  มหาวิทยาลัยพายัพ  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2555
10.   นายธานินทร์  คูพูลทรัพย์  อาจารย์ ไปราชการ  ณ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ระหว่างวันที่  27  กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2555
11.   นายวีรวัชร  พงศ์นภา  อาจารย์  , นายสันติ  วงศ์ใหญ่  อาจารย์ , นายศุภวุฒิ  ผากา อาจารย์ พร้อมนักศึกษาจำนวน  27  คน  ไปศึกษาดูงาน  ณ  เขื่อนภูมิพล  จงตาก  บ.เอกรัฐวิศวกรรมโตโยต้ามอเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา  ระหว่างวันที่  8 – 11  มีนาคม  2555
12.   นางสาวนราทิพย์  ทองไทย  , นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร  ไปราชการเพื่ออบรมโครงการฝึกการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ  ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระหว่างวันที่  23 – 28  เมษายน  2555
13.   นางสาวรัชสุภา  การักษ์ หน.งานประกันคุณภาพการศึกษา  , นายวรากร  เนือยทอง  ไปราชการเพื่ออบรมโครงการฝึกการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระหว่างวันที่  17 – 21  เมษายน  2555
14.   อ.ดร.ศิรญา  จนาศักดิ์  , อ.วิวัฒน์  แดงสังวาลย์  , อ.กรรณิการ์  สายเทพ , อ.ภัทธิรา  ธรรมดี  ไปราชการเพื่อพานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัด  ณ  จ.ระยอง  จ.ชลบุรี  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  22 – 26  กุมภาพันธ์  2555
15.   นางศรีพรรณ มาปลูก  , ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน ฯ , อ.ดร.ถรินันท์  สอนแก้ว , อ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา ,
อ.เยาวเรศ  ชูศิริ , อ.ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ , อ.พรอนันต์  บุญก่อน , อ.ศาสตรา  ลาดปะละ , อ.พิบูลย์  หม่องเชย , อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน , อ.ดลฤดี  สุขใจ ,
อ.อังคณา เชื้อเจ็ดตน , อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ , อ.พิภพ  แซ่ตั้ง , อ.สำเริง  กระฉอดนอก , นายภูวดล  เชื้อผู้ดี , นางสาวนราทิพย์  ทองไทย , นางสาวศิริมา  แย้มชู , นายธนภพ  กรุงวงค์ , นางสาวดวงดาว  วงค์สาย , นางบัวเลย  ศรีลี  , นายแดง  ศรีลี  , อ.ชัยวุฒิ  โกเมศ ,
นางสาวณัชนิชา  จันทร์สุข  , นายอรรณพ  คำวัง  พนักงานขับรถ ไปราชการศึกษาดูงานด้านบริหารคณะวิทย์ ณ  มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม  จ.พิษณุโลก 
เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2555
16.   ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดี  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่องการพัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยากรชำนาญการพิเศษ
ณ  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  19 – 21  กุมภาพันธ์  2555
17.   ผศ.ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ  ไปติดต่อราชการ  เรื่องตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ครูผู้ทำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ร่วมกับ  สสวท.  ณ  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนห้วยม้าวิทยา  ในวันที่  24 , 27 , 28  กุมภาพันธ์  2555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 20, 2012, 09:42:07 am โดย pr_hom »

carecredit

  • บุคคลทั่วไป
Re: ข่าวไปราชการลงรับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2012, 02:05:04 am »
ขอบคุณคร๊า