ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความร่วมมือแนบเอกสารขอใช้บริการด้วย  (อ่าน 3539 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
 ตามที่มีการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีหน่วยงานระดับคณะ สำนักและหน่วยงานเทียบเท่าได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากลนั้น งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นงานหนึ่งในกองกลาง ได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อรองรับการประเมินฯ โดยได้จัดทำแบบฟอร์ม
ขอใช้บริการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เสมอมา
 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นปัจจุบันและสนองต่อนโยบายสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย ทางงานประชาสัมพันธ์ จึงได้ปรับปรุงแบบฟอร์มขอใช้บริการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่ ดังนั้นขอให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ขอความอนุเคราะห์ให้งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมและหรือภาพกิจกรรม กรอกเอกสารแบบฟอร์มขอใช้บริการทุกครั้งเมื่อมีการขอใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและ
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการประกันคุณภาพฯ ต่อไป โหลดเอกสารได้ที่ http://wianglagon.lpru.ac.th/public/