ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มร.ลป.ครั้งที่4_52  (อ่าน 3495 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
สรุปรายงานการประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่   4 / 2553
วันจันทร์  ที่  3  พฤษภาคม  2553
ณ  โรงแรมเอเชีย  ลำปาง  ห้องฉัตรคำ ต.สวนดอก  อ.เมือง  จ.ลำปาง
........................................................

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.   นายสุธี      วัฒนวิเชียร   นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ประธาน
2.   นายชาลีวัฒน์      ทองอยู่      อุปนายกสมาคมฯ
3.   นายนิกร      ธรรมลังกา   อุปนายกสมาคมฯ
4.   นางศุภวรรณ      แสงเมือง   อุปนายกสมาคมฯ
5.   นายราชิต      ตั้งพระกิตติคุณ   อุปนายกสมาคมฯ
6.   นายสุภาพ      กาละปลูก   ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคมฯ
7.   นางเพ็ญออน      แสงสุข      ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาคมฯ
8.   นายนิคม      ปิยมโน      เหรัญญิกสมาคมฯ
9.   นางสุวารีย์      ยะนะเลิศ   ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ
10. น.ส.นิจ      จันทร์มล   ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ
11. นายพัธ ธ รังษี   บรมวงศ์ไพศาล   ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
12. นายอิทธิ      ทุ่งเก้า      ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
13. นายเรืองฤทธิ์   แสนจิตร   ปฏิคมสมาคมฯ
14. ด.ต.สรวิชญ์      ตะเวที      ผู้ช่วยปฎิคมสมาคมฯ
15. นายเอกสิทธิ์      มานะรุ่งโรจน์   กรรมการสมาคมฯ
16. นายสมยงค์      หมูแก้วเครือ   เลขานุการสมาคมฯ
17. นายคณิศร      บุรีย์      ศิษย์เก่า
18. น.ส.ณัฐณิชา      สิทธา      เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เริ่มประชุมเวลา   19.00  น.                                                                                                                                             วาระที่  1...                                                                                                                                                                                                                                   
วาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                   นายสุธี   วัฒนวิเชียร  นายกสมาคมฯกล่าวสวัสดีกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
                   1.1  เชิญคณะกรรมการสมาคมฯทุกท่านเข้าร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต  เริ่มตั้งแต่เวลา  06.00  น.  ส่วนตอนเย็นเชิญร่วมงานราตรีแห่งความสำเร็จ  เริ่มตั้งแต่เวลา  19.00  น.  ในวันที่  6  พฤษภาคม  2553
                   1.2  เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส  เมื่อวันที่ 21  เมษายน 2553  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีดังต่อไปนี้
                   1.   นายสุธี      วัฒนวิเชียร
                   2.   นางสุมาลี      จังเกษม
                   3.   นายนิกร      ธรรมลังกา
                   4.   นายชาลีวัฒน์   ทองอยู่
                   5.   นายราชิต      ตั้งพระกิตติคุณ
                   6.   นายพัธ ธ รังษี   บรมวงศ์ไพศาล
                   7.   นายอิทธิ      ทุ่งเก้า
                   8.   นายสถาพร   วะเท
                   9.   ด.ต.สรวิชญ์   ตะเวที
                   10. นายสุภาพ   กาละปลูก
                   11. นายเรืองฤทธิ์   แสนจิตร
                   12. น.ส.นิจ      จันทร์มล
                   13. นายสมยงค์   หมูแก้วเครือ
                   มติที่ประชุม    รับทราบ

วาระที่  2  เรื่องรายงานการประชุมครั้งที่  3 / 2553
                   ที่ประชุมขอแก้ไขดังนี้
1.   ท้ายกระดาษทุกหน้า  แก้ไข  “สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯลฯ”
         .......................................................................................
เป็น  “สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯลฯ
         .....................................................................................
                   มติที่ประชุม                                                                                                     
                                                                                                                                             วาระที่  3 ...
วาระที่  3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                   3.1  การจดทะเบียนแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่
            กรรมการในที่ประชุมเสนอชื่อ  คุณพิษณุพล  ประสาน  เป็นที่ปรึกษา  และมีการเสนอชื่อคณะกรรมการเพิ่มเติม  คือคุณนิคม   ปิยมโน  เข้าดำรงตำแหน่งเหรัญญิก  คุณมานพ  วรรณารักษ์  เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  คุณกาญจนี   วังพุชพเคนท์  เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ  มีการโยกย้ายคุณเพ็ญออน   แสงสุข  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียน  และคุณสุวารีย์   ยะนะเลิศ  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิก
                   3.2  การจัดทำซุ้มแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต  ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี  2552
                   อาจารย์พัธ  ธ  รังษี   บรมวงศ์ไพศาล  เสนอรูปแบบการจัดทำซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตดังต่อไปนี้  1.  ซุ้มดอกไม้สด  มีนกยูงดอกไม้สดประกอบตลอดทั้งซุ้ม
                   2.  ซุ้มมีความสูง  2.4   เมตร /  ยาว  3  เมตร  โดยประมาณ
                   3.  ป้ายแสดงความยินดี  กว้าง  1.20  เมตร  ยาว  3  เมตร   ใช้ผ้าจัดแทนน้ำเพื่อความสวยงามป้ายมีข้อความว่า     “สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต , มหาบัณฑิต  ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  2552”
             นายสุธี   วัฒนวเชียร  เสนองบประมาณในการจัดทำซุ้มแสดงความยินดี  จำนวน  10,000บาท  ซุ้มจะต้องสวยงามและโดดเด่นที่สุด  (ที่ประชุมเห็นชอบ)
                   นายชาลีวัฒน์  ทองอยู่  เสนอป้ายซุ้มควรเป็นสีสะท้อนแสงในตอนกลางคืนจะมองเห็นชัดเจน   และตอนกลางคืนจะติดไฟส่อง
                   3.3  การแก้ไขรายชื่อผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินสมาคมฯ
                   การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคมฯ จะต้องมีรายชื่อของนายกสมาคม  อุปนายก  เลขานุการ  หรือเหรัญญิก  โดยมีรายชื่อ  3  ใน  5  ดังต่อไปนี้
                   1.นายสุธี      วัฒนวิเชียร   นายกสมาคมฯ
                   2.นายชาลีวัฒน์   ทองอยู่      อุปนายกสมาคมฯ
                   3.นางศุภวรรณ   แสงเมือง   อุปนายกสมาคมฯ
                   4.นายนิคม      ปิยมโน      เหรัญญิกสมาคมฯ
                   5.นางสุวารีย์      ยะนะเลิศ   ผู้ช่วยเหรัญญิกสมาคมฯ
                   นายเอกสิทธิ์   มานะรุ่งโรจน์  กล่าวนายกสมาคมมีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน  20,000  บาท  ถ้าเกินกว่านี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน  50,000  บาท  เว้นแต่กรณีที่เป็นนิติกรรมอันมีหนีผูกพันซึ่งหากมิได้ชำระ
                                                                                                                              อาจจะส่งผล....
อาจจะส่งผลเสียแก่สมาคมให้คณะกรรมการอนุมัติจ่ายได้  ตามจำนวนจริง  และเหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน  10,000  บาท  ถ้าเกินจะต้องนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมฯ
                   นายคณิศร   บุรีย์  เสนอสมาคมควรทำบัญชี  จำนวน  2  บัญชี  คือ
                   1.  บัญชีในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสมาคม  จำนวน  1  บัญชี
           2.  บัญชีในการบริหารงานสมาคม  และจะต้องมีแผนในการดำเนินงานของสมาคม
                   มติที่ประชุม    รับทราบ

วาระที่  4  เรื่องอื่นๆ
                   4.1  การจัดแข่งขันกอล์ฟ  ประมาณวันที่  20 - 30  มิถุนายน  2553 โดยมอบนายสมยงค์   หมูแก้วเครือ  เป็นผู้ประสานงาน
                   4.2  นายคณิศร   บุรีย์  เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายระดับอำเภอ  โดยจะติดต่อท่าน ส.จ.  สายการปกครองท้องถิ่น (ผู้ใหญ่ , กำนัน  ,อบต) และสายงานองค์กรครู  จะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานระดับอำเภอให้ทราบภายในวันที่  30  มิถุนายน  2553
                   4.3  การเปิดตัวคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่  สถานที่อาจจะเป็นจิตต์อารีวิลล์  หรือในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
             4.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าประกันสังคมของเจ้าหน้าที่ประสานงานของสมาคม  โดยให้เจ้าหน้าที่เสนอค่าใช้จ่ายให้ทราบในครั้งต่อไป
                   มติที่ประชุม   รับทราบ
             
ปิดประชุมเวลา  20.50 น.
                                 
                                                                    ณัฐณิชา
                                                                                                        (น.ส.ณัฐณิชา   สิทธา)
                                                                                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม


                                                        สมยงค์                                                                                                                   
                                                                                                    (นายสมยงค์  หมูแก้วเครือ)
                                                                                                          เลขานุการสมาคมฯ
                                                                                                                  ตรวจทาน