ผู้เขียน หัวข้อ: ไปราชการลงรับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554  (อ่าน 2902 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_jip

  • lpru 02

  • ออฟไลน์
  • **

  • 50
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
1.นายอรรณพ  ณะรส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นายสิทธิชาติ  ไชยเหล้ นักศึกษา, และนฤพล  เชียงตา นักศึกษา ไปราชการเพื่อร่วมโครงการ ปลูกฝังความรักและความภูมิใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.นายปราโมทย์  พรหมขันธ์ อาจารย์ ไปราชการเพื่อส่งเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (ค บ.5 ปี) ณ สกอ. กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2554
3.อาจารย์กิตติคุณ  เกริงกำจรกิจ ไปราชการเพื่ออบรมมาตรฐานท่องเที่ยวชนบท ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2554
4.นายวีรชัย  รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์, และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง วิทยากร เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ สนามบินเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
5.อาจารย์กิตติคุณ  เกริงกำจรกิจ ไปราชการเพื่อไปสอบ เรื่องโครงร่างปริญญาเอก จังหวัดข่อนแก่น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2554
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์, อาจารย์กนกอร  ศิริฐิติ อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, นางสาวกนกพร  เอกกะสินสกุล อาจารย์ 4, อาจารย์สยุมภู  อนุยะพันธ ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย พนักงานขับรถ, นายอำนาจ  ญาติวงศ์ พนักงานขับรถ, และคณะนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์, นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปราชการเพื่อทัศนศึกษา เรื่องท่องเที่ยวถิ่นล้านนาตามวิถีพุทธ ณ จังหวัดลำปาง, พะเยา, เชียงราย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2554
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, และนายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อไปชี้แจงการประเมินติดตามตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
8.นางพรรณวิภา  บุญมา พนักงานพิมพ์ ส 3 ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ตและประชุมชี้แจงการเข้าดูข้อมูลผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑา  เขียวสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นางสาวจิตรลดา  วัฒนาพรรณกิตติ อาจารย์, นางจารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ อาจารย์, นางทัศนีย์  หน่อแก้ว นักวิชาการศึกษา, และนายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมมัณฑเลย์ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ, นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลำพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน นิติกร, และนายบุญยิ่ง  พลไตร พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อ รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11.นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง, นางพรรณวิภา  บุญมา พนักงานพิมพ์ ส 3, นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย บุคลากร, และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการจัดทำกรอบพนักงานราชการ การจัดทำข้อมูลระบบสาระสนเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส กรุงเทพฯ
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์ รองอธิการบดี, นายปรีชา  ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง, นายจตุพร  จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, นางสาววาสนา  สารขาว บุคลากร, และนายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบรูณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบรูณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเพื่อติดต่อเครือข่ายงานวิจัยและเก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่องจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการใช้ฐานตัวแบบการชักเหตุผล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2554
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์อำนาจ  สงวนกลาง อาจารย์, อาจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม อาจารย์, อาจารย์ชาญวิทย์  นูนทะธรรม อาจารย์, อาจารย์ปิยดา  ชัชวาลปรีชา อาจารย์, อาจารย์วิธธวัช  ปินทะสาย อาจารย์, อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสืบ อาจารย์, อาจารย์วิศท์  เศรษฐกร อาจารย์, อาจารย์สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารย์, อาจารย์เกวลิน  จันทะเดช อาจารย์, อาจารย์สิริรัตน์  วาวแวว อาจารย์, อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น อาจารย์, อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ อาจารย์, อาจารย์บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ อาจารย์, อาจารย์ตุลาภรณ์  แสนปรน อาจารย์, อาจารย์ทัตพิชา  ชลวิสูตร อาจารย์, อาจารย์ประภาพร  แสงบุญเรือง อาจารย์, อาจารย์อัมฤตา  สารธิวงศ์ อาจารย์, อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา อาจารย์, นางสาวนิตยา  เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางเจนจิรา  เชิงดี นักวิชาการศึกษา, นางจันทร์ฟอง  มงคล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, นางภัณฑิรา  ปะละน่าน เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง(แม่บ้าน), นางสายบัว  ใจหงอก ลูจ้างรายวัน, นางบัวเขียน  วงค์เขียว ลูกจ้างรายวัน, นางสารี่  คำเขื่อน ลูกจ้างรายวัน, และนางวันเพ็ญ  พุฒใจกา ลูกจ้างรายวัน ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดนครปฐม, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2554
15.นางสาวบัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ อาจารย์, นางสิริรัตน์  วาวแวว อาจารย์, นางสาวกมลวรรณ  หมื่นตาบุตร นักศึกษา, นางสาวคัทรียา  พีระเชื้อ นักศึกษา, นางสาวคุณวรรณพรรษา  พูลสงค์ นักศึกษา, นางสาวจรรยา  ใจมูล นักศึกษา, นางสาวจินตนา  ชัยเดช นักศึกษา, นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมใจ นักศึกษา, นายณัชชากรณ์  ตาหล้า นักศึกษา, นายณัฐพนธ์  หมื่นคำ นักศึกษา, นายทวีชัย  ชูมือกู่ นักศึกษา, นางสาวทิภาภรณ์  จันทร์เรียน นักศึกษา, นางสาวนิลวรรณ  อินจันทร์ นักศึกษา, นางสาวพรทิพย์  แช่เห่อ นักศึกษา, นางสาวรัชฎาภรณ์  ณรงค์ศรายุทธ์ นักศึกษา, นางสาวเรียม  ก๋าขัติ นักศึกษา, นางสาวศิรินภา  แก้ววิเชียร นักศึกษา, นางสาวสิรินภา  ลี้รชตาสุวรรณ นักศึกษา, นางสาวสุดาภา  ใจบุญ นักศึกษา, นางสาวสุภาภรณ์  บุญเรือง 
นักศึกษา, นายสุรชัย  หยาง นักศึกษา, นางสาวหนึ่งฤทัย  นะเอ้ย นักศึกษา, นางสาวอรวรรณ  ขวัญยืน นักศึกษา, นางสาวอารียา  พันธวาณิชย์ นักศึกษา, และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องการประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2 กันยายน 2554
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 04, 2011, 08:21:03 am โดย pr_jip »