การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในปีพ.ศ2554

โครงการจัดสรรทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา
เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
* * * * * * * * *  
๑.  ที่มาและการจัดสรรทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

       มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอกจินดา ณ สงขลา อดีตเลขาธิการ ก.พ. (พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๒) ในการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมหลักคือ การส่งเสริมหน่วยงานและบุคคลดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนงานศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
การจัดอภิปรายหรือสัมมนาทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
      คณะกรรมการมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาในการประชุมครั้งสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๕ ทุน ดังนี้

        ๑.๑   ทุนสนับสนุนการทำสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

       ๑.๒   ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

       ๑.๓   ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ ทุนเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ จำนวนทุนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

      ๒.๑  เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
     ๒.๒   เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกในการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
     ๒.๓   เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้น

      มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในปี พ.ศ. 2554 จำนวน 5 ทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนภายในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

 ดูรายละเอียดหรือ download โครงการจัดสรรทุนฯ (แบบ วพ. 1)
  และแบบข้อเสนอวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ (แบบ วพ. 2) ได้


แบบ วพ. ๑
แบบ วพ. ๒
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.ocsc.go.th
http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0000131&newsID=nws0001895

darkmany:
น่าสนใจจังอะ

goodluke_888:
ใช่ ใช่ ใ่  ;D

Gclub_:
ขอบคุณค่ะ  ;D

Gclub_IV:
thank  ;D

--------------------------------------------------------

Gclub,บาคาร่า, แทงบอล,ป๊อกเด้งออนไลน์,คาสิโนออนไลน์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version