ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน มิถุนายน 2553

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง  สอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-June-17-53.pdf

เรื่อง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา กั้นผนังห้องชั้น 8 อาคารโอฬาร จำนวน 1 งาน   ราคากลาง 186,400.-บาท

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-June-05-53.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version