ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 14 มีนาคม 2561  (อ่าน 1564 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0701/2561  อ.ณรงค์  คชภักดี  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การใช้ไคตินและปุ๋ยไส้เดือนดินในการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ  ณ  บ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้ว  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  17  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!PZhjwTzR!FPwQZ-nzNiOFiHaCNeXPupTjQycW5bYjEOJ97TtuaMo

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0702/2561  ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมสัมมนา  เรื่องการตัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  ณ  โรงแรมยูนิมมาน  เชียงใหม่  ในวันที่  28  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!PEhFCIDQ!TKyRSSUNImoyh-Ylxi_z5iaskvmyqaXY52fM4EJskrA

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0718/2561  ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์  และ พขร.  ไปราชการเพื่อร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ในการลงพื้นทีี่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
https://mega.nz/#!aUQ1VTJL!j5jBBS-T9uJ2HBWubvnvQbq4uZ7zcfquiBUqLlX2XCMคณะครุศาสตร์

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0230/2561  อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ  ณ  โรงเรียนบ้่านอ้อวิทยา  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา จังหวัดลำปาง  ในวันท่ี  20  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!rQQlgaxD!o5NGXzaT6ecB5Sw2jaHahVTq2RhEqF2MU-RLF7nbBkI

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0231/2561  อ.เบญจมาศ  พุทธิมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ ณ  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก  อ.แม่พริก  จ.ลำปาง  ในวันที่  21  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!uFh1xAwZ!bsPIUUmesV6snX8WKTMcYCyxD4AAm4eyLSkCT2Sz9w8

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0232/2561  อ.เบญจมาศ  พุทธิมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ  ณ  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา  อ.เมืองปาน  จ.ลำปางในวันที่  16  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!7JAUCC7Q!goe166Z2sJVXo2kfCCSmONGOcwAIC0NWL6x1C0UJjqcคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0168/2561  ผศ.ดร.รวิภา  ยงประยูร  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ  ณ  ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร  ในวันที่  15  มีนาคม  2561


คณะวิทยาการจัดการ

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0072/2561  อ.สนธิญา  สุวรรณราช  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางในวันที่ 26 มกราคม และ 13  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!WFQnwapC!kP-smpPMpzAnhqqbLXBauvza9gPth6n84aA0-j_Zwb0

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0079/2561  อ.พิทูร  กาญจนาพันธ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  อำเภอเถิน  ในวันที่  31  มกราคม  2561
https://mega.nz/#!CM5i2ZZQ!l9_FxKdgnjEhYRaX2Dml98oCpnvNX9VAStyIqf95Yvw

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0097/2561  อ.วิจิตรา  แซ่ตั้ง  และคณะ  ไปราชการเพื่อร่วมโครงการ  Marketing Plan Contest  ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!WJo1CLDa!rDvLbPPKsCkEjbqmu3kms5yt6R4RoxlKbhRljSekoqU

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0099/2561  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  และคณะ  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้านการสื่อสารมวลชนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และศูนย์อาเซียนศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  12 - 13  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!rZoFxQLI!tYzlez5FdogGPOMau4QJ6ScNL5VyKATFW_R_uPCTv60

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0102/2561  รศ.ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน และคณะ  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดเชียงราย  ระหว่างวันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!rNpEWbpJ!huaE-EKR7CvAEUXtn8ichVW16wnz6P_IXictIygfK9A

6.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0103/2561  ผศ.ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  อ.เกาะคา  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!PUYBGBAa!QOZu4p8l1mqDljTwvEbJweWQm8VZCrPT1BMoh31ZqqE

7.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0104/2561  อ.กิตติวัฒน์  กิตบุตร และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  เทศบาลหนองล่อง  จ.ลำพูน  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!iEImAIiD!HxyIiy6Dk5hWFkAwv3hj2Rv72-G8D-G5OLYL0CtQriw

8.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0105/2561  ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  และคณะ  ไปราชการเพื่อจัดโครงการค่ายอาสานิเทศศาสตร์  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งผึ่ง  ต.ทุ้งผึ้ง  อ.แจ้ห่ม  จ.ลำปาง  ระหว่างวันท่ี  17 - 18  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!eBZjhb7K!WUnmKLHZkKd7hqw4IVtl4wsIpSCH8saVoyO7fEThZW8

9.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0106/2561  อ.ดร.อาชวิน  ใจแก้ว  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!nNhyxCab!cSeLY5PNm_za9zxc6Ys-yk4Enk8j344x5pbfip0Pn3E

10.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0107/2561  อ.พิชญา  เพิ่มไทย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!bBpwECJR!PBmY22UsSg-MZpCE6NC29QIdOZjJDNFs0iwBex04ifk

11.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0110/2561  อ.ศิรญา  จนาศักดิ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!3EomlLxa!cuC3VhPdiAOJ_5za-F3dvRsn7SilZ9WylY2GDqvHqBo

12.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0113/2561  อ.ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ  และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  เทศบาลตำบลเกาะคา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  ในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!zdpkVDCT!_XticTIddQe4Emus1UsdN4k_IlSm5L0REdmN5jMQro8

13.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0114/2561  อ.ดร.ณัฐวุฒิ  ปัญญา  ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการเครือข่ายระดับชาติ  เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย  ครั้งที่ 12  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  8 - 10  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!yZpxWAyL!7SS7UYqdfN6I2MHSLSz_KkJbNCocquE4B91JiUPxcE0

14.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0116/2561  อ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ  ณ  โรงแรียนฝางชนูปถัมภ์  และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จ.เชียงใหม่  ระหว่างวันที่  19 - 20  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!Hd5EwB6Z!ggyedTlqzZctd3xUd59W3hErzfXj_IWS7Al2hRiWQSU

15.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0117/2561  อ.อวัสดา  บินโซดาโอะ  ไปราชกรเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!Lc4mRSYL!MWEQGY_VXUAllTUiK0Nenz8wZeUDLEp6hRMJm2L30Qw

16.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0118/2561  อ.จารุณี  ศรีบุรี  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  16  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!bAwCTDTT!OYoCOTinwBzjj_C7gS2rHs8xzGOS_e2M_RMN21hAeOo

17.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0119/2561  อ.ชุตินิษฐ์  ปานคำ  ไปราชการเพื่อรายงานผลการสอบจบเล่มวิทยานิพนธ์  ระหว่างวันที่  15 - 16  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!7JI1FLjC!TPLPYjK1l4H7QiDaUEJKquPec37arQ0o4ZmLF0b15_M

18.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0123/2561  อ.ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 4 - 5  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!zBx1ka7S!--eoU1_fRIffCkQw4AbntIN4wt3vpFXfOGz5G-rdDhk

19.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0124/2561  รศ.ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  จังหวัดเชียงราย ในวันที่  1  มีนาคม  2561
https://mega.nz/#!rV5XTSLZ!MiXMMZJ3ovtlSEw7OI6dEKcUezzcQqipAFHz4Nz966A

20.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0125/2561  รศ.ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  เทศบาลหลวงใต้  จ.ลำปาง  ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!zQJiFSiY!hNt05BiRNXVpwsIQnxWWd0xFzDl6fbUkW3fD-iPUh6k

21.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0128/2561  อ.พรนภา  บุญนำมา และคณะ  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  เทศบาลตำบลวังพร้าว  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!LF5yWShb!RmyCqnGpgNhkf_Rbd_JAQPPlxaREkUV_qqKrLakMzBc

22.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0129/2561  ผศ.ดร.ธนกร  สิริสุคันธา  ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบ  จ.ลำปาง  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!PQgDDQ7Z!KR7g6UuD5hR3zUCBbdlw8M-3ogrrmFCG49wozA4UkuA

23.  คำสั่งไปราชการเลขที่  0136/2561  อ.ภาคภูมิ  พิชวงค์  และคณะ ไปราชการเพื่อลงพื้นที่วิจัย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์  อ.บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน  ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561
https://mega.nz/#!vZB1xa7R!YCQN6dmwvwtDywWG11ot533ymkAqfRXNwOXAp35nzpQ

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2018, 10:57:33 am โดย Pr_hom »