ผู้เขียน หัวข้อ: คำส่ังไปราชการลงรับวันที่ 12 ธันวาคม 2560  (อ่าน 1633 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3438/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ไปราชการเพื่อหารือข้อราชการ เกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง ณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 ธันวาคม และ 15 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!qVBWEL5K!3XsRzV-Oq6ldgDH2AKR4kSMdpqqLRHbqPVbVzmOibmM

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 3436/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา และคณะ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอุธยา จังหวัดพระนครศรีอุธยา ในวันที่ 13 ธันวาคม และ 14 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!OU42XaoT!lxNjVZhi8mEB6GP3CmKwPgQl9_GIBO0owwOwgVhGopo

คณะครุศาสตร์

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1162/2560 นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ ไปราชการเพื่อ เข้าร่วมโครงการไปฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 - 31 มีนาคม 2561 และมีกำหนดเดินทางในประเทศวันที่ 22 มีนาคม และ 23 มีนาคม 2561 และ 1 เมษายน และ 2 เมษายน 2561 ท่ากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
https://mega.nz/#!iYpCnbrQ!TiFg5xBHTeXnfT_iHPkzZcf3w1V01CLZ1QjXQRXh5CU

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 1163/2560 นายจิรพันธ์ เครือสาร ไปราชการเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนานักสร้างสุขในองค์กร ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!qF4wgb4L!9bYjn2MGBLtEuePlQE95ZbKLwfOHvsMlhSfmlVWxjTk

คณะวิทยาการจัดการ

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 510/2560 อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!XdZDlTTZ!X95gVafIaoAA1Uort-SqgmyYm_zDMwW0m12-cuu8ts0

2.คำสั่งไปราชการเลขที่ 509/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการวิจัยภาคเหนือตอนบน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 6 ธันวาคม และ 7 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!yNoXlQra!4W69sKJPONidKYcFXrm88Cwa4tDDFxa67CMTrdSedRk

3.คำสั่งไปราชการเลขที่ 451/2560 รองศาตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อ จัดทำหลักสูตรใหม่ "หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและการค้าชายแดน" ณ ห้องประชุมมะซาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในัวนที่ 13 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!XFoBRLZK!ZomGwpweLO2E7ADNEijzLRELaTN5MKqheIjRlDpPGCU

4.คำสั่งไปราชการเลขที่ 452/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อ กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา ชั่น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!2ARHUCSB!M0M5u2mp8h4-3WwhZSp2EJcG9h6hnij58BUXAgZ8VLQ

5.คำสั่งไปราชการเลขที่ 457/2560 อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ ไปราชการเพื่อ กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " การวิจัยทางสัมคมศาสตร์แบบผสม" ณ โรงแรม KUHOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์บางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!LdIQxaJD!OKC_xNFJO8iGdvn-cG29IWr8uCRFZ0-RXJpJ1UHmryQ

6. คำสั่งไปราชการเลขที่ 459/2560 อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร และคณะ ไปราชการเพื่อจัดทำโครงการถ่ายภาพด้านศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!vV4RTQSA!EIeYcGvDokIYDSnrlaIhMWSriAmSKXADncEyL5zVS0c

7.คำสั่งไปราชการเลขที่ 460/2560 อาจารย์เนตรดาว โทธรัตน์ ไปราชการเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการอบรม และประเมินทักษะคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560
https://mega.nz/#!rYBXGQSA!fhCu_iMGbiZapmcpim0TxLveUBOUn_Q4HcEgqP9a-cM

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.คำสั่งไปราชการเลขที่ 528/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริมา เอมวงษ์ และคณะ ไปราชการเพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
https://mega.nz/#!WUZxXCTL!Lp1e-jUxt3nwD0Wc_mvmf3pLeMxWAGmY8_IX0Ou-RgM