ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน เมษายน 2553

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมากั้นผนังห้องชั้น 8 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง - แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง โดยเงินนอกงบประมาณ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงิน 186,400.-บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-53/Check_price-April-300453.pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version