เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

ประกาศรายชื่อหรือยังครับ สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ไม่ต้องเสียค่าเทอม

(1/1)

Mr.Stanger:
เงื่อนไข: เกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป และผลงานทางวิชาการดีเด่น
อยากทราบว่าตอนนี้ประกาศรายชื่อหรือยังครับ แล้วจะทราบได้อย่างไรครับ 
ขอบคุณมากครับ

education_lpru:
เฉพาะนักเรียนที่สมัครโควตา สังกัดคณะครุศาสตร์ (ค.บ. ๕ ปี) สาขาวิชา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย  คอมพิวเตอร์การศึกษา  ๔ สาขาวิชานี้  และต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และส่งใบสมัครไม่เกินวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  และให้มา...

สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดการสอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ 
ณ คณะครุศาสตร์  อาคาร ๑    วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ประกาศผลการคัดเลือก
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดประกาศผลการคัดเลือก วันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version