Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และUniversiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

      เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำคณะบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรู้และได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  และนำมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ บุคลากรได้ศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบเครือข่าย IPV6  งานบริการห้องสมุด งานระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ของทั้งสองหน่วยงาน  ซึ่งทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมาก และจะนำมาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป

    ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบพระคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ และสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เป็นอย่างมากที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้
ประมวลภาพกิจกรรม
http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/main.php?g2_itemId=9333

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version