Computer Center Board > สายตรง-ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป จัดอบรมแก่บุคลากรหลักสูตรการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป จัดอบรมแก่บุคลากรหลักสูตรการจัดทำสื่อการเรียนการสอน e-Learning Moodle
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

เนื่องด้วย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการงานด้านบริหารจัดการและบริการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้


ดูรายชื่อ-รายละเอียดเพิ่มเติม
http://comcentre.lpru.ac.th/New-com/?p=709

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version