ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

หนังสือไปราชการลงรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2555

(1/1)

pr_jip:
1.   อ.พัชรี  ทิพย์ชมภู  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พรข.  ไปติดต่อราชการเพื่อรับ – ส่ง  วิทยากร  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  23 – 24  มิถุนายน  2555
2.   อ.พัชรี  ทิพย์ชมภู  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พรข.  ไปติดต่อราชการเพื่อรับ – ส่ง  วิทยากร  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  14 – 15  กรกฎาคม  2555
3.   อ.พัชรี  ทิพย์ชมภู  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พรข.  ไปติดต่อราชการเพื่อรับ – ส่ง  วิทยากร  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  21 – 22  กรกฎาคม  2555
4.   อ.พัชรี  ทิพย์ชมภู  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พรข.  ไปติดต่อราชการเพื่อรับ – ส่ง  วิทยากร  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  เมื่อวันที่  16 – 17  มิถุนายน  2555
5.   อ.ชัยยุทธ  เลิศพาชิน  ไปติดต่อราชการเรื่อง  ร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ประจำปี  2554  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  2555
6.   อ.สันติ  วงค์ใหญ่  ,อ.ศุภวุฒิ  ผากา  , อ.วีรวัชร  พงศ์นภา , นายวิโรจน์  พขร.  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้านหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์  กรุงเทพ  เมื่อระหว่างวันที่  29 – 31  พฤษภาคม  2555
7.   ผศ.ศรายุทธ  มาลัย  ไปราชการเพื่ออบรมหลักสูตร  “สำรวจและการวางแผนงานก่อสร้างเบื้อต้น”  ณ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่  21 – 24  มิถุนายน  2555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version