การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 55
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแจ้งให้นักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเทอมล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.75 คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ 173 ตามระบบ Computer-based หรือ 61 ตามระบบ Internet-based หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือมีผลคะแนน CU-TEP หรือ TU-GET เทียบเท่า ทราบว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย และอาเซียนประจำปี 2555 เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย และเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558โดยจัดส่งนักศึกษาไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน  4 เดือน สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถานศึกษาต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ สกอ. จะให้การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง (ไม่เกิน US$800 ต่อเดือน) ค่าเดินทาง(ชั้นประหยัด) ค่าวีซ่า ภาษีสนามบิน และเบี้ยประกันชีวิตตามอัตราที่กำหนด

         ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inter.mua.go.th หัวข้อAnnouncementโดยเอกสารที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอไปยัง สกอ. ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

Gclub_IV:
thank  ;D

--------------------------------------------------------

Gclub,บาคาร่า, แทงบอล,ป๊อกเด้งออนไลน์,คาสิโนออนไลน์

kittikron:
ขอบคุณครับ..................


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version