ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับทำวิจัย

(1/1)

donnapha:
รับทำงานวิจัย รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป แบบสอบถามออนไลน์

การบริการของเรา รับทำตั้งแต่ ปริญญาตรี โท และเอก ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ (Eng)รับทุกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเรามีทั้งรับทำการตลาดให้กับบริษัทต่าง ๆ ครบวงจร
1) รับปรึกษาและออกแบบงานวิทยานิพนธ์ Thesis, Dissertation, Research Proposal ภาคนิพนธ์, สารนิพนธ์, Research, IS (Independent Study) ตั้งแต่เริ่มคิดหัวข้อตามที่ต้องการตลอดจนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้ง 5 บท พร้อมด้วยภาคผนวก
2) รับวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
3) รับสืบค้นและเรียบเรียงข้อมูล เอกสารทางวิชาการ ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) รับออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องมือวัดทางจิตวิทยา สังคมศาสตร์ และการตลาด และแบบสัมภาษณ์ต่างๆ
5) รับปรึกษาด้านผลงานทางวิชาการ, ปัญหาพิเศษ, รับทำรายงาน, รับทำเอกสารวิชาการ, เอกสารประกอบการสอน และสื่อนวัตกรรม เป็นต้น
6) รับสอนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติที่ใช้สำหรับการวิจัย, วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ในทุกขั้นตอน หรือระเบียบวิธีวิจัยทั้งหมด
7) วิเคราะห์ สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะในการการวิจัย เพื่อพิจารณาว่ามีความสอดคล้องกับเอกสาร งานวิจัย หรือทฤษฏีที่ใช้อ้างอิงถูกต้องหรือไม่อย่างไร ตลอดจนการสรุปเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
8) รับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตร KR-20 : Kuder-Richardson 20 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient-?) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index)

*ทำงานโดยนักวิจัยและสถิติมืออาชีพโดยตรง ถูกต้องและตรงเวลา ช่วยแก้ไข และติดตามงานจนจบทุกขั้นตอน ตลอดจนให้คำปรึกษาและคำแนะนำในทำผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัยอื่นๆ ตลอดจนอธิบายการทำวิจัยและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ต่างๆ โดยรับผิดชอบงานทั้งหมด*

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://thesisconsulting2527.wordpress.com/   
.........................................................................................
รับโพสโฆษณา รับโพสเว็บบอร์ด รับโพสเว็บไซต์ รับโพสข้อความ
http://postthai2527.wordpress.com/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version