ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปาง สรุปการดำเนินโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค ปี ๕๕  (อ่าน 5958 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปาง สรุปการดำเนินโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค ปี ๕๕

           นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ม.ราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการผ้าป่าหมวกน๊อคและการรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง  , สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ,  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต ๑๐ ลำปาง และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด จังหวัดลำปาง   โดยได้จัดกิจกรรมพิธีรณรงค์การสวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ณ  ลานน้ำพุ  ข่วงนคร  ห้าแยกหอนาฬิกา  อ.เมือง  จ.ลำปาง  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๐๙.๓๐     โดยมี  นายสุรชัย  จงรักษ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมี ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   ได้รายงานต่อประธานในพิธี  โดยมีผู้ร่วมงานผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต ๑๐ ลำปาง และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด จังหวัดลำปาง  ขนส่งลำปาง   ผู้แทนผู้บริหาร  นักศึกษา เจ้าหน้าที่ กลุ่มรถบิกไบ้ท และแขกผู้มีเกียรติ   ร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน   หลังจากเสร็จพิธีเปิดแล้ว ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันปล่อยรถบิกไบท์ ประกอบด้วย กลุ่ม Northern Lampang , กลุ่ม Triple  M  , กลุ่ม Night  Rider กลุ่ม Black List  ,   กลุ่ม Iron  Horse  , กลุ่ม Black Rabbit   และ กลุ่ม Badboy  Lampang   , กลุ่มรถจักรยานยนต์ของผู้นำนักศึกษา  กลุ่มของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต ๑๐ ลำปาง กว่า ๑๐๐ คัน  บริเวณถนนห้าแยกหอนาฬิกา ขับรณรงค์รอบเมืองลำปางไปสิ้นสุดที่หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อร่วมพิธีทอดผ้าป่าหมวกกันน๊อค  ณ หอประชุมจันทน์ผา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น.  โดยมี ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธาน ในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญทางพุทธศาสนา   หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าป่าหมวกกันน๊อค   ผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง ๔ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ  หน่วยงานต่างๆ  ยอดเงินที่ร่วมบริจาค ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๕๐,๓๗๐.- บาท
                                                      -----------------------------------ลำดับที่   ชื่อ  -   สกุล
   สถานที่/หน่วยงาน   จำนวนเงิน / บาท   หมายเหตุ
1    คุณอนุรักษ์  นภาวรรณ    อินทราเซรามิค
/กรรมการส่งเสริมฯ   10,000.-   
2   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ตั้งที่ อาคาร กพน.   1,000.-   
3   นางกนกสิน     สถิรกิตติเดช   หจก.ลำปางบรรณกิจ
พริ้นติ้ง   1,000.-   
4   โรงพยาบาลลำปาง   รพ.ลำปาง   500.-   
5   บริษัทปูนซีเมนต์ลำปาง   ผ่านคุณมานัส อนันตกิจไพบูลย์   3,000.-   
6     หอพักชายพิมพ์มณี   หอพักเครือข่าย   
340.-    เครือข่ายหอพัก
7    นางสมศรี     อุปนันท์   หอพักรวมใจ
และหอพักหญิงสมศรี   500.-    เครือข่ายหอพัก
8   ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์   1,000.-   
9   ผศ.เฉลิมชัย  สุขจิตต์   ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   500.-   
10   ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก   ผอ.ศูนย์สหกิจศึกษา   190.-   

11   
หอพักบุญศรี   
  หอพักเครือข่าย   
200.-     เครือข่ายหอพัก

12   
นางกุลวดี  เธียรสงค์   
 หอพักอัญญาวดี   
100.-    เครือข่ายหอพัก

13   
นางชมพูนุช  พลิ้นเต้   
 หอพักหญิงบ้านฝรั่ง   
400.-    เครือข่ายหอพัก
14   ชมรมบัญชีจิตอาสา    นศ. คณะ วจ.   940   
15   หน่วยตรวจสอบภายใน    มหาลัยราชภัฏลำปาง   100.-   
16   อาจารย์ธนาพันธุ์  ณ เชียงใหม่   สาขาภาษาอังกฤษ(คบ.)
คณะครุศาตร์   500.-   
17   อาจารย์ศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   100.-   
18
   อาจารย์พิกุล   แสงงาม    คณะวิทยาศาสตร์   100.-   
    19   นางนิศารัตน์  กันทะเครือ   ศูนย์คอมพิวเตอร์   100.-   

    20   นายเจริญ    หมั่นทำ   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   100.-   
   21   นางดาริน    มุกดาเนตร   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   100.-   
   22   นางวาริน    ภักดีย่อง   สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   100.-   
   23   อาจารย์ขัตติยา  ขัติยวรา    คณะมนุษย์ฯ   100.-   
   24   นางสาวอัมรา  มาลัย    ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร์   500.-   
   25   ผศ.ศิรินารถ   วัฒนกุล    คณะครุศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย   500.-   
  26   นายอุทัย  และแม่ขุนทอง เหล่าชัย   หอพักเหล่าชัย
หน้า มร.ลป.   400.-   เครือข่ายหอพัก
  27
   หอพักแอคทีฟ   หน้ามหาวิทยาลัย   200.   เครือข่ายหอพัก
  28   บริษัทไอทีซีอินเตอร์คัท   โดยคุณมาลีราช 
ปาเต็ล และครอบครัว /
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   37,240.   โดยรวมกลุ่มญาติๆ และเพื่อนๆ รวมกันบริจาค
  29
   คุณสุธี  วัฒนวิเชียร   นายกสมาคมศิษย์เก่า มร.ลป.
/กรรมการส่งเสริมฯ    5,000.-   
  30   ประธานกลุ่ม Night  Rider   กลุ่มรถบิกไบท์ ลำปาง   600.-   
  31
   หอพักหญิงบุญประเสริฐ   หน้ามหาวิทยาลัย   500.-   เครือข่ายหอพัก
  32
   หอพักน้ำฝน   หน้ามหาวิทยาลัย   500.-   เครือข่ายหอพัก
  33
   หอพักอภิญญา    หอพักสุขจิตรา   หน้ามหาวิทยาลัย   200.-   เครือข่ายหอพัก


  34   หอพักกนิษฐา    หน้ามหาวิทยาลัย   100.-   เครือข่ายหอพัก

35.   อาจารย์ศรีบุตร    จนาศักดิ์   ประธานหอพักเครือข่าย   500.- บาท   เครือข่ายหอพัก
   36.   คุณประเสริฐ   รัตนไพศาลศรี   บริจาคในนามกรรมการบริหารบริษัทลำปางไพศาลก่อสร้าง
   50,000.-บาท
   บริจาค ที่ห้องลีลาวดี
ผ่านอธิการบดีฯ
   37.   ผศ.นิลวัฒน์    พัฒนพงษ์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   500.-บาท   
   38.   รศ.นันทะ      บุตรน้อย   รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   500.-บาท   
   39.   ผศ.วิพัฒน์   หมั่นการ
   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ   500.-บาท   
   40.   ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ   500.-บาท   
   41.   ผศ.สมชัย     โกศล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   500.-บาท   
   42.   ผศ.ดร.ปริเยศ   สิทธิสรวง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   500.-บาท   
   43.   ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านบัญชีผ้าป่าหมวกกันน๊อคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านทางธนาคารกรุงศรี (โดยไม่ประสงค์จะออกนาม)    ไม่ประสงค์ออกนาม   6,830.-บาท   บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(โครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค) เลขที่บัญชี 439-1-1-17475-3
ประเภทออมทรัพย์
   44.   เก็บจากต้นผ้าป่าหมวกกันน๊อค    ต้นผ้าป่าหมวกกันน๊อค    23,330.-บาท   ที่นำไปตั้งที่ร้านในเมืองลำปาง , ประธานชุมชนหน้ามหาวิทยาลัย , ร้านคะเชนท์ ตึกโอฬาร,สำนักวิทยบริการฯ , ศูนย์คอมพิวเตอร์ ,อาคาร กพน.และคณะต่างๆ

         รวมยอดเงินบริจาค
   150,370.-บาท   (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบ-บาทถ้วน)

              ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(โครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคมหาวิทยาลัย  ราชภัฏลำปาง  เลขที่
บัญชี 439-1-1-17475-3
ประเภทออมทรัพย์     หน่วยงานที่บริจาคหมวกกันน๊อค ตามโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อค มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปี 55

             
ลำดับที่   ชื่อหน่วยงาน   จำนวนใบ   ลักษณะ/แบบ   หมายเหตุ
     1     บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จังหวัดลำปาง    200   แบบครึ่งใบ         มีหน้ากากด้วย   ราคาประมาณใบละ 200-250 บาท
คละสี
     2   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต ๑๐ ลำปาง   20   แบบครึ่งใบ         มีหน้ากากด้วย   ราคาประมาณใบละ 200-250 บาท
คละสี
    3   ขนส่งจังหวัดลำปาง
             24    แบบครึ่งใบ         มีหน้ากากด้วย   ราคาประมาณใบละ 200-250 บาท
คละสี
    4   นางสาวนิตยา   เตวัง
(หน.สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์)             1   แบบครึ่งใบ         มีหน้ากากด้วย   สีน้ำเงิน


(ลงชื่อ)   ....................................................
          (นางพชรพร แก้วประเสริฐ)
          หัวหน้างานบริหารทั่วไป
         กองพัฒนานักศึกษา
       สรุป/รายงาน
       3 ก.ย.55
                                                                                พชรพร  ปชส.กพน. มร.ลป.-ข่าว
                                                             โทร 054-237399 ต่อ  4101 , 1403, 081-2892569
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 04, 2012, 03:56:45 pm โดย พชรพร แก้วประเสริฐ »