ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2382/2564  นางบุญรักษา  ปัญญายืน  และคณะ ไปราชการเพื่อปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสามอบถุงปันสุขให้กับชุมชน  ณ  ตำบลสันดอนแก้ว  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/WYBCgDoD#C1N7dw_svYewGxPr2ReK8Qn5P8gBinENeE3-T8vDSsE

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2383/2564  ผศ.เบญจมาศ  พุทธิมา  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์  :  ยกระดับเศรฐกิจชุมชน  ณ  องค์การบริการส่วนตำบลแม่สุก  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่  6 - 7  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7dIg0bIb#rhIFTs-keh80w1_C0-47CDYghGEKSchG7Pc7yM9D9t4

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2384/2564  ผศ.วิยดา  เหล่มตระกูล  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  อบรมขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  วิทยาเขตเชียงราย  จังหวัดเชียงราย
https://mega.nz/file/7JRUmbSb#ZwLE15tGNEvONTV8NhqkYFG7Va15dqnV3N4fu5Xb3A8
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version