ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2356/2564  ผศ.จรีรัตน์  สุวรรณ์  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่จัดเวทีจัดการความรู้ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสังเคราะห์องค์ความรู้  ณ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3-5, 8-12, 15-17 พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/TJB1RSJT#gnAp--ZrUT4M4aY-lKUd-Ga_XjRZns22etguX0N8rCU

2.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2315/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลและเก็บแบบสอบถาม  ณ  พื้นที่อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  ตุลาคม  2564
https://mega.nz/file/eRQD3YhB#TmAgC1CKAzAEUOOaAyf72gHjhhy2ZCAtdMSQdmdbcEs

3.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2355/2564  นางสาวชุติมา  ฤาชัย  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  เข้าร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสายพระราชดำริ  ณ  ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  4  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/jUAxjSIB#F_tl3upq3veCs7iWLwb7CrZFpfPiTO6Iyqa_7b_I6KA

4.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2354/2564  ผศ.ขจรศักดิ์  วงค์วิราช และคณะ  ไปราชการเพื่อ  ลงพื้นที่กิจกรรมเวทีสอบทาน  ครั้งที่ 2  ณ  พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/KNZBgIiA#8OmEU2cd6nTM3LRyYm88Y_ktuu_S3hewfzXKEfF4UEE

5.  คำสั่งไปราชการเลขที่  2357/2564  ผศ.อัญธิชา  รุ่งแสง  และคณะ  ไปราชการเพื่อ  จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดและการสร้างช่องทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ณ  กลุ่มอาชีพตำบลเสริมขวา  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2564
https://mega.nz/file/7VIDAaaZ#r_q1A8P5K37Jkw_FHELRUb20ckKkNX6PWEm0S8W5994

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version