ผู้เขียน หัวข้อ: ประจำเดือนพฤษภาคม  (อ่าน 6474 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประจำเดือนพฤษภาคม
« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2013, 09:06:34 am »
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
- - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้
๑.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ          จำนวน   ๘,๐๖๑     คน
๒.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคกศ.บป.     จำนวน     ๗๖๗     คน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-310556-30.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ปี ๒๕๕๖

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เรื่อง  สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖     เลขที่ จ. ๑๘/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม   ๒๕๕๖ กำหนดรับซองตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๖  และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๕๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนพยาบาล


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-290556-19.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ ๑๐ ชั้น
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดต้นไม้ในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ ๑๐ ชั้น   ราคากลางในการขายทอดตลาดผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่   ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕  มิถุนายน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๕๔๒๓ – ๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๐-๒๒ ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประมูลไม่มีสิทธิยื่นซองประมูลในครั้งนี้

กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่   ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-290556.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๖
- - - - - - - - - -

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จ้างเหมาผู้ดำเนินการถ่ายรูปหมู่ บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๖   จำนวน ๑ งาน  ราคากลางภาพละ ๗๕๐ บาท  (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                     
    ๑ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์                             ประมาณ    ๑๑๑  คน
    ๒ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ                        ประมาณ    ๖๗๖  คน
    ๓ บัณฑิตคณะครุศาสตร์                                ประมาณ .     ๗๑  คน
    ๔ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์                            ประมาณ    ๕๙๗  คน
    ๕ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                ประมาณ    ๒๐๔  คน
    ๖ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร                   ประมาณ       ๓   คน
       รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๑,๖๖๒     คน  (ระดับปริญญาตรี ๑๕๔๔ คน ปริญญาโท ๑๑๘ คน)
หมายเหตุ  จำนวนบัณฑิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อบัณฑิตได้ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ กำหนดเปิดซองในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒    ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-290556-18.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดกระเบื้องเก่ามุงหลังคา  จำนวน  ๑,๐๐๐ แผ่น
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดกระเบื้องเก่า มุงหลังคาอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น  ราคากลางในการขายทอดตลาด

ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่   ๒๒ - ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๕๔๒๓ – ๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๐-๒๒ ในวันเวลาราชการ
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ประมูลไม่มีสิทธิยื่นซองประมูลในครั้งนี้

กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่   ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-270556-20.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
-----------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อประกันอุบัติหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1  รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  23 – 30  พฤษภาคม 2556        ตั้งแต่เวลา  08.30น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ กำหนดเปิดซองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ 23 -30 พฤษภาคม  2556    ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-237321-2   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-270556-19.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าอาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
--------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าอาคารพัสดุ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-100556-17.pdf

ราคากลาง

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-100556-17-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น จำนวน ๒๐ เครื่อง สำหรับหอประชุมใหญ่
----------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น จำนวน ๒๐ เครื่อง สำหรับหอประชุมใหญ่ ตามรายการ ดังนี้
พัดลมไอเย็น  จำนวน๒๐ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-020556-27.pdf

รายละเอียครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-020556-27-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่และบดอัดถนนลูกรัง ทางเข้าหอประชุมใหญ่
---------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่และบดอัดถนนลูกรัง ทางเข้าหอประชุมใหญ่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้      ที่เว็บไซต์   www.lpru.ac.th,   www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑ - ๒      ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-030556-16.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ(เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจสอบแบบ OMR)
---------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ(เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจสอบแบบ OMR) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ    จำนวน ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียด        ได้ที่เว็บไซต์   www.lpru.ac.th,   www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข         ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-100556-28-(1).pdf

รายละเอียครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-100556-28-(1)-2.pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 04, 2013, 10:19:11 pm โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard »