ผู้เขียน หัวข้อ: ประจำเดือนกุมภาพันธ์  (อ่าน 5244 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 849
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2013, 09:00:09 am »
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่     ๑  มีนาคม   ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้เว็ปไซด์ www lpru.ac.th หรือ www .gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒    ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/February-210256-12.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง จ้างออกแบบอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างออกแบบอาคารเรียนบริการวิชาการและเอนกประสงค์     โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
   ๑. เป็นผู้มีอาชีพที่ให้บริการด้านงานออกแบบและหรือควบคุมงาน
   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
         
กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่  งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/February-1-2556.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
-----------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์     จำนวน   ๑  งาน  ประกอบด้วย

    ๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  จำนวน  ๑๐  เครื่อง
    ๒. กล้องถ่ายภาพDSLRพร้อมเลนส์KIT๑๘-๕๕mm.            จำนวน   ๑๐  ตัว
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น.     ¬ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๙ วันที่กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/February-200256-21.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำบ้านพักบนดอย
-------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบน้ำบ้านพักบนดอย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๒๗๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบ-บาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่๑๑  มีนาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่     ๑๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.        ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, wwwtprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๔๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/February-200256-11-56.pdf

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 09:50:14 am โดย ผู้ดูแลระบบ-webboard »