ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง จัดประชุมหอพักเครือข่ายและหอพักเอกชน วันที่ 23 มิ.ย.นี้

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:

กพน.  ม.ราชภัฏลำปาง  จัดประชุมหอพักเครือข่ายและหอพักเอกชน ใน จ.ลำปาง
            นายบรรจง    สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   จะจัดประชุมหอพักเครือข่าย ซึ่งเป็นหอพักเอกชน จำนวนประมาณกว่า ๑๕๐  หอ      ในวันเสาร์ที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๓๐   -  ๑๕.๓๐   น. ณ  ห้องประชุมลีลาวดี  อาคารกองพัฒนานักศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลนักศึกษาร่วมกัน  และเพื่อหารือในเรื่องการจัดระเบียบหอพักให้ไปในทิศ    ทางเดียวกัน ในการนี้ ได้เชิญวิทยากร จากภายนอกและภายใน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายเอกชน และ ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง“ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่มีต่อหอพัก  เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๔.๓๐ น. วิทยากรจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บรรยายเรื่อง   “การจัดระบบสาธารณสุข สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในหอพัก  การดูแลรักษาความปลอดภัย และการจัดเก็บภาษีโรงเรือน เวลา ๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. บรรยายเรื่อง  “กฎระเบียบการเข้าอยู่หอพัก เอกชน” โดยวิทยากรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางและผู้อำนวยการ         กองพัฒนานักศึกษา สรุปและบรรยายเรื่อง ความคาดหวังของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่มีต่อหอพักเครือข่าย”

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version