ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักศึกษา หรือศิษย์เก่าสมัครเข้าร่วมอบรมอาชีพเสริม ปี 55

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:

กพน.ม.ราชภัฏลำปาง  จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมทักษะแก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่สนใจกว่า ๓๐ อาชีพ

          นายบรรจง   สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดเผยว่า กองพัฒนานักศึกษา   กำหนดจัดโครงการการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ  ประจำปี ๒๕๕๕  ในวันพุธที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕    ณ   ลานกิจกรรม  หน้าองค์การบริหารนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่า    รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบชีพในอนาคตได้  โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยรับเพียง ๓๐ อาชีพเท่านั้น สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๕ โดยมีเงินสนับสนุนให้อาชีพละ ๒,๐๐๐.- บาท  ที่นักศึกษาหรือผู้สนใจ ต้องการให้กองพัฒนานักศึกษาจัดอาชีพเสริมต่างๆ ที่ท่านสนใจ และให้มีการจัดอบรมอาชีพนั้นๆ  ในระยะสั้นๆ ใช้เวลาหนึ่งวัน โดยแจ้งความจำนง หรือสมัครมาได้ที่คุณกันทิมา แก้วเดียว   งานประกันคุณภาพการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เบอร์โทร ๐๕๔ -๒๓๙๓๙๙ ต่อ  ๑๔๐๓   โทรมือถือ ๐๘๑-๖๗๓-๙๒๗๐   อีเมล  ooy_ku@hotmail.com
        ทางด้าน คุณกันทิมา  แก้วเดียว  เจ้าของโครงการ  กล่าวเสริมว่า   กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการจัดกิจกรรม ซึ่งจะมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ  จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกระดับชั้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือศิษย์เก่าที่สนใจต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ทีดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะ  เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา  จึงขอเชิญนักศึกษาหรือผู้สนใจร่วมสาธิตและแสดงผลงานในโครงการดังกล่าว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version