ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

ประจำเดือนพฤศจิกายน(ต่อ)

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ ตามรายการ ดังนี้
ชุดระบบปฏิบัติการเตาแก๊สชีวมวลขนาดใหญ่เดิน เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ      จำนวน   ๑     ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(12-58)-281157-0.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(12-58)-281157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(12-58)-281157-2.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง จ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่  ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่  งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซด์ www.lpru.ac.th,   www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒   ในวันและเวลาราชการ               

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(a-58)-281157.pdf
ข้อกำหนดและขอบเขตงาน TOR
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(a-58)-281157-tor.pdf
ตารางแสดงงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(a-58)-281157-2.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล ตามรายการ ดังนี้
ดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล      จำนวน  ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(19-58)-281157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(19-58)-281157-2.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(19-58)-281157-1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ตามรายการ ดังนี้
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น      จำนวน  ๑      เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(18-58)-271157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(18-58)-271157-2.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(18-58)-271157-1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของซีเมนต์และวัสดุมวลรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของซีเมนต์และวัสดุมวลรวม ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของซีเมนต์และวัสดุมวลรวม   จำนวน    ๑   ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(17-58)-261157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(17-58)-261157-2.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(17-58)-261157-1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -NEWS-
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine) จำนวน   ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(16-58)-261157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(16-58)-261157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(16-58)-261157-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version