ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

ประจำเดือนพฤศจิกายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง news
เรื่อง ขายทอดตลาดเศษวัสดุ และซากครุภัณฑ์ จำนวน  38  รายการ
------------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุ และซากครุภัณฑ์ จำนวน  38  รายการ

ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ด้านหลังอาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ – ๑๖.0๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๕๔๒๓ – ๗๓๙๙ ต่อ 4401-04 ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๕7 เวลา 13.30 น. ณ อาคารพัสดุกลาง   ด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(58)-241157.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามรายการ ดังนี้
ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า      จำนวน   ๑      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(15-58)-241157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(15-58)-241157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(15-58)-241157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกประยุกต์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกประยุกต์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกประยุกต์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม      จำนวน  ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(14-58)-211157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(14-58)-211157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(14-58)-211157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจชั้นสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจชั้นสูง ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจชั้นสูง      จำนวน   ๑      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(13-58)-201157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(13-58)-201157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(13-58)-201157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล      จำนวน   ๑      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-201157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-201157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-201157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้า      จำนวน ๑    ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(11-58)-191157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(11-58)-191157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(11-58)-191157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล      จำนวน      ๑        ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-181157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-181157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(10-58)-181157-2.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  news
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมนักศึกษาอาคารราชภัฏ (อาคาร ๙)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรมนักศึกษาอาคารราชภัฏ (อาคาร ๙) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(1_1-58)-171157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(1_1-58)-171157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(1_1-58)-171157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ตามรายการ ดังนี้
เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น      จำนวน   ๑  เครื่อง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(8-58)-131157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(8-58)-131157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(8-58)-131157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อประปา ๑๐ ก๊อก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อประปา  ๑๐ ก๊อก ตามรายการ ดังนี้
เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อประปา ๑๐ ก๊อก          จำนวน   ๔      เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๓๒๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(7-58)-121157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(7-58)-121157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(7-58)-121157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงดนตรีสากล ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์วงดนตรีสากล   จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(6-58)-111157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(6-58)-111157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(6-58)-111157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ Ansi Lumens
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ Ansi Lumens ตามรายการ ดังนี้
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 Ansi Lumens       จำนวน    ๑๐     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(5-58)-111157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(5-58)-111157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(5-58)-111157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก ตามรายการ ดังนี้
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก   จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(4-58)-101157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(4-58)-101157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-(4-58)-101157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียอาเซียนศึกษาสำหรับสมาชิกประเทศอาเซียน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียอาเซียนศึกษา สำหรับสมาชิกประเทศอาเซียน ตามรายการ ดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้  ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-3-58)-101157.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-3-58)-101157-1.pdf
รายะเอียดคุณลักษณะ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-3-58)-101157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา   จำนวน    ๓     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-2-58)-071157-3.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-2-58)-071157.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-2-58)-071157-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-November-2-58)-071157-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version