ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

ประจำเดือนกันยายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง New
เรื่อง สอบราคาเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G (Air Card)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G (Air Card)  ตามรายการ ดังนี้
เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G(Air Card) จำนวน ๑ งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(2)-290957.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(2)-290957-1.pdf
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(2)-290957-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง New
เรื่อง สอบราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์   ตามรายการ ดังนี้
บอกรับเป็นสมาชิกใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์    จำนวน ๑  งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(28-57)-290957.pdf
รายละเอียดอุปกรณ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(28-57)-290957-1.pdf
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(28-57)-290957-2.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง New
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(16)-240957.pdf
รายงานประกอบแบบ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(16)-240957-1.pdf
รายงานประกอบราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(16)-240957-1.2.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scscan-September-(16)-240957-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าและอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าและอินเทอร์เน็ต ตามรายการ ดังนี้
เช่าบริการวงจรเช่าและอินเทอร์เน็ต   จำนวน   ๑  งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(1-56)-220957.pdf
รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(1-56)-220957-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(1-56)-220957-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาลิฟต์ จำนวน ๑๒ เครื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างบริการบำรุงดูแลรักษาลิฟต์  จำนวน  ๑๒ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗   ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(15)-190957.pdf
รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(15)-190957-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(15)-190957-2.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟต์ โดยสาร ๒ เครื่อง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟต์ โดยสาร ๒ เครื่อง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(14)-100957.pdf
รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(14)-100957-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(14)-100957-2.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกระจายสัญญาณปลายทางให้รองรับระบบ IPV๖ จำนวน ๒ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกระจายสัญญาณปลายทางให้รองรับระบบ IPV๖ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายชนิด 28 ช่อง      จำนวน 50 เครื่อง
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายชนิด 52 ช่อง      จำนวน 10 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(27)-090957.pdf
รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(27)-090957-01.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(27)-090957-02.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงภายใน อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภายในอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(13)-010957.pdf
รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(13)-010957-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-September-(13)-010957-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version