ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

ประจำเดือนสิงหาคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียด  ได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(12)-220857.pdf
รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(12)-220857-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(12)-220857-2.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมสะดืออ่าง และซ่อมเปลี่ยนวาล์วน้ำท่อน้ำดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(11)-150857.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(11)-150857-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(11)-150857-2.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า NEW
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า ตามรายการ ดังนี้
ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า   จำนวน   ๑  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(26)-140857.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(26)-140857-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(26)-140857-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสภาพชั้นดิน โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ๖ ชั้น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างตรวจสภาพชั้นดิน โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ๖ ชั้น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-130857.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-130857-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งฝ้าเพดานและเสาซุ้มทางเข้าอาคารหอประชุมใหญ่ จำนวน ๑ งาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งฝ้าเพดานและเสาซุ้มทางเข้าอาคารหอประชุมใหญ่ จำนวน ๑ งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(9)-050857.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(9)-050857-01.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะเก๋งสองตอน
- - - - - - - - - - - - - - -
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อ นิสสัน เซฟิโร่ รุ่นปี ค.ศ ๑๙๙๙ สีน้ำตาล เชื้อเพลิง เบนซิน+ก๊าซ LPG จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กค ๓๙๐๓ ลำปาง กำหนดราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง (ด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       
๒.๑ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง แนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา ในวันยื่นซองเสนอราคาดังกล่าว
๒.๒ กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง  (ด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-car-040857.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version