ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

ประจำเดือนกรกฏาคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง จ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยแห่งใหม่
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-300757.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-300757-01.pdf
ร่าง TOR
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-300757-02.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  NEW
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน
- - - - - - - - - - - - - - -
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิ น 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อ นิสสันเซฟิ โร่ รุ่นปี ค.ศ 1999 สี น้ําตาล จํานวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กค 3903 ลําปาง กําหนดราคากลาง 150,000
 (หนึ่งแสนห้ าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-car-040757.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version