ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

ประจำเดือนมิถุนายน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑5.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๔๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-(8)-260657.pdf
ใบสมัครบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-(8)-260657-00.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
-------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   ตามรายละเอียดดังนี้
วัน เวลา และสถานที่สมัคร 
บริษัทประกันที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่  อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่  ๑๗  -  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๔๔๐๑-๔ และสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-190657.pdf
รายละเอียดการจ้าง
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-190657-00.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์    จำนวน   ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง (หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง (หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-25-57-110657.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-25-57-110657-01.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-25-57-110657-02.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-7-57-040657.pdf
แบบรูปรายการงานซ่อมแซมทาสีอาคารโอฬาร
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-7-57-040657-3.rar
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-7-57-040657-01.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-7-57-040657-02.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version