ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน,ที่จอดรถ และงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร
อาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน,ที่จอดรถ และงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร อาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๑,๗๐๐.- บาท (สิบแปดล้านสอง-แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
     
    กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-001.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-003.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-002.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  news
เรื่องประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง
-----------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง       ตามรายการ ดังนี้
     ซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1  ชุด

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ       ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท  ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร       โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียด    ได้ที่เว็บไซต์ www.lprul.ac.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒           ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-0.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-2.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1)เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  จำนวน 4 เครื่อง 
    ลงวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2557
2)เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า  18000 BTU   จำนวน 3 เครื่อง 
    ลงวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2557

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-250257.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง
------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศ   จำนวน   ๔     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-20-210257.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-20-210257-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-20-210257-2.pdf

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ที่หากมีความพร้อมทางการศึกษาเป็นพื้นฐานแล้ว จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมอาคารสถานศึกษาเพื่อให้รองรับกับจำนวนนักศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี  สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ   เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน ในการสร้างบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ วุฒิภาวะ วุฒิปัญญา คุณธรรม จรรยาบรรณ และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน และ ที่จอดรถอาคารหอประชุมใหม่ ให้มีความโดดเด่นสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์อาคารที่จะใช้สำหรับจัดการประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมอเนกประสงค์ของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ใช้อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-tor-190257-1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์    จำนวน๔๐  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-19-130257.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-19-130257-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-19-130257-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๐ ชุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๐ ชุด ตามรายการ ดังนี้

๑.  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์      จำนวน  ๓๐  ตัว
๒.  เก้าอี้สำนักงาน              จำนวน   ๓๐ ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-18-130257.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-18-130257-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-18-130257-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๔ เครื่อง
--------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๔ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ   จำนวน   ๔     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-17-110257.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-17-110257-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-17-110257-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU.
------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU. ตามรายการ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU.  จำนวน   ๓  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-16-110257.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-16-110257-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-16-110257-2.pdf

    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง New
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
-----------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์     จำนวน   ๑      เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-15-050257.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-15-050257-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-15-050257-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version