ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557

ประจำเดือนมกราคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง   จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-14-290157.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-14-290157-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-14-290157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า  จำนวน  ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-13-280157.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-13-280157-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-13-280157-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์   จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-12-110157.pdf
รายละเอียดครุภัณฑ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-12-110157-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-12-110157-2.pdf

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
 ................................................
ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  จำนวน  1 ชุด รายละเอียดและคุณสมบัติของลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่องมีดังนี้

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-TOR-com(070157).pdf
รายละเอียดและคุ ณสมบัติ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-TOR-com(070157)-1.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน บริการวิชาการและอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน บริการวิชาการและอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
         
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lpru.ac.th หรือ เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-5-57(070157).pdf
รายการงบประมาณก่อสร้าง
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-5-57(070157)-1.pdf
รายละเอียดงบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-5-57(070157)-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version