การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มร.ลป แจ้งข่าวทุนตรี โท เอก และ Post Grad ที่ยุโรป

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งข่าวการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และหลังปริญญาเอกโครงการ Exchange by Promoting Quality Education, Research and Training in South& Southeast Asia (EXPERTS IIII) แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจากสถาบันการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในยุโรป 7 แห่ง เช่น Uppsala University, Sweden และ University of Gottingen, Germany ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร การจัดการธุรกิจ ครุศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ

นักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดการให้ทุนในเบื้องต้นได้ที่ www.expertsasia.eu

หรือติดต่อผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัยผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
(เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1187 หรืออีเล:busayagorn@hotmail.com)
เพื่อการเตรียมตัวและยื่นเอกสารการสมัคร โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

darkmany:
รับทราบจ้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version