การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งทุน Technology Grants ไทย-ออสเตรีย

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งทุน Technology Grants ไทย-ออสเตรีย ประจำปี 2556
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ทุน Technology Grants ของรัฐบาลออสเตรีย เพื่อการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) และหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship) ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ทั้งนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่สนใจจะต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพในออสเตรียเพื่อขอหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าศึกษาหรือทำวิจัย เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครทุนปริญญาเอก จะต้องแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันด้วย

     ทุนปริญญาเอกมีค่าใช้จ่ายประจำเดือน 940 ยูโร/เดือน และค่าเดินทางระหว่างประเทศตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 ยูโร รวมทั้งได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

     ทุนหลังปริญญาเอกมีค่าใช้จ่ายประจำเดือน 1,310 ยูโร/เดือน

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น. (เอกสารการสมัครต้องจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น) ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

            ผู้ที่สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดการให้ทุนในเบื้องต้นได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements หรือติดต่อ น.ส.กนกพร นุ่มดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. อีเมล: knbhorn@mua.go.th  หรือ ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ (เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1187 หรืออีเมล: busayagorn@hotmail.com)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version