การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

สกอ.รับสมัครนักศึกษาสัญชาติไทยเข้าร่วมโครงการ DUO-Thailand Fellowship Program

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครนักศึกษาสัญชาติไทยเข้าร่วมโครงการ DUO-Thailand Fellowship Program 2013 เพื่อแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาในประเทศสหภาพยุโรปที่เป็นสมาชิกของ ASEMโดยต้องเป็นการจับคู่กันของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกับ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสหภาพยุโรปผู้สมัครต้องมี GPA  ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับระดับปริญญาตรี และ 3.25 สำหรับระดับปริญญาโท มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL คะแนน 213 (computer-based) หรือ 550 (paper-based) หรือ 79 – 80 (internet-based) คะแนน IELTS อย่างต่ำ 6.0 D.E.L.F. หรือ D.A.L.F อย่างต่ำ level B และผลทดสอบข้างต้นต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร ประกอบด้วย

หนังสือนำตัวจากสถาบันต้นสังกัด
แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วน ด้วยการพิมพ์ หรือตัวบรรจง
สำเนาใบรับรองการศึกษา
ผลการทดสอบภาษา
แบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิตของ ASEM-DUO
หนังสือตอบรับจากสถาบันเจ้าภาพ
โดยส่งไปรษณีย์ถึงสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยอาศัยตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือ
สมัครด้วยตัวเองได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่
31 สิงหาคม 2555 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธีรธร ลิขิตพงศธร สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา e-mail: teeratorn@mua.go.th และ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่ http://www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcement

cocore:
อืม..ดีเลยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version