การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > ประกาศทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS ประจำปี พ.ศ. 2556

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Master’s Degree in Teaching English as Second Language : MTESOL) or (Post Graduate Diploma in Teaching English as Second Language) ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 ทุนโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้กำหนดรายชื่อมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ดังนี้ Victoria University of Wellington, University of Auckland, University of Waikato, Auckland University of Technology และ Massey University ผู้สมัครต้องเป็นครู/อาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐบาล สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปีก่อนการสมัคร  ไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลใดๆ จากประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลียในช่วงเวลา 24 เดือน มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ในแบบวิชาการ (Academic) ในระดับ 6.5 ขึ้นไปในคะแนนรวม และมีคะแนนแยกตามแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 6 (หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำตามที่มหาวิทยาลัยที่สมัครกำหนด) โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ต้องมีอายุไม่เกิน 24 เดือน นับจนถึงวันที่สมัคร (อาจยื่นภายหลังได้แต่ต้องก่อนการสัมภาษณ์รอบที่ 2 กับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์)ทั้งนี้ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือตรวจลงตราเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึงเพื่อการปรับตัว และค่าเครื่องบินเดินทางไป – กลับ ระยะเวลาการรับทุนขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัย
 
ในกรณีที่เป็นผู้สมรสแล้ว ผู้รับทุนสามารถพาคู่สมรสติดตามไปอาศัยอยู่ด้วยได้หรืออาจะทำงานในระหว่างอาศัยอยู่ด้วยได้
 (แต่จำกัดระยะเวลาในช่วงที่รับทุนเท่านั้น) โดยให้ขอตรวจลงตราเข้าประเทศนิวซีแลนด์ในแบบ Working Visa
 
ผู้สมัครต้องทำการส่งใบสมัครโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย(สามารถยื่นเอกสารสมัครได้มากกว่าหนึ่งมหาวิทยาลัย) หลังจากที่ได้รับหนังสือตอบรับต้องดาว์นโหลดใบสมัครเพื่อขอรับทุน NEW ZEALAND ASEAN SCHOLARS AWARDS กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่งมายัง
 
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือทาง Fax: 02 281 0953
 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 หมายเลขโทรศัพท์ 02 628 5646 ต่อ 117 – 118
 หรือที่เว็บไซด์ www.bic.moe.go.th หรือ e-mail: bic@moe.go.th
 หรือสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ติดต่อคุณจุฑาทิพ ศุภสวัสดิ์กุล หมายเลขโทรศัพท์ 02 254 2530 ต่อ 27
 e-mail: juthathip.subhaswasdikul@mfat.govt.nz

cocore:
สุดยอดเลยครับ

darkmany:
รับทราบค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version