ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัดแจ้งข่าวสารเรื่อง ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทราบทั่วกัน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ได้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๕๒๙ ทุน ๆ ละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับโควตาทุน จำนวน ๓๙ ทุน โดยทางสหกรณ์ได้มอบหมายให้ นางพรรณวิภา บุญมา ผู้ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด หน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน พร้อมทั้งให้ส่งรายชื่อสมาชิกและบุตรผู้ได้รับทุนพร้อมหลักฐาน ส่งถึงสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

หลักฐานการขอรับทุน มีดังนี้

๑. แบบขอรับทุนการศึกษาบุตร จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนของบุตร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือหลักฐานประกอบอื่น ๆ จำนวน ๑ ฉบับ

หลักเกณฑ์ในการขอรับทุน มีดังนี้

๑. บุตรที่ขอรับทุนอายุต้องไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์

๒. บุตรที่ขอรับทุนวุฒิการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี

       สหกรณ์จะจ่ายทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนของสมาชิก กรณีสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รายเดือนให้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ก่อน

        ดังนั้น จึงแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ทุกท่านทราบ ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุน ให้ส่งแบบขอรับทุนพร้อมหลักฐานดังกล่าวแล้ว โดยตรงที่ นางพรรณวิภา บุญมา งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากมีสมาชิกยื่นแบบขอรับทุนเกิน ๓๙ ราย จะพิจารณาให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับทุนมีสิทธิ์ได้รับทุนเป็นอันดับแรก

cocore:
ขอบคุณมากๆเลยครับ

darkmany:
แบบนี้เหมือนเป็นการมอบโอกาสให้กับเด็กๆค่ะ ดีมากๆเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version