Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ กันยายน 13, 2010, 10:10:14 am

หัวข้อ: ศิษย์เก่า วจ. ราชภัฏลำปางขยายเวลาประกวดโลโก้ชมรม พร้อมเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นสมั
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ กันยายน 13, 2010, 10:10:14 am
ศิษย์เก่า วจ. ราชภัฏลำปางขยายเวลาประกวดโลโก้ชมรม
พร้อมเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นสมัครร่วมชมรม
   ชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขยายระยะเวลาในการประกวดโลโก้ของชมรมฯ พร้อมเผยผลการประชุมและเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ
   เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ขึ้น ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น ๔ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ ผู้จัดการร้านไอสไตล์สตูดิโอ ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ก่อตั้งชมรมฯ เป็นประธานในการประชุม และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.กาญจนา คุมา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ฐานุษา สายสวาสดิ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมในการประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ก่อตั้งชมรมฯ ที่เป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. ในจังหวัดลำปางและศูนย์จังหวัดลำพูนเข้าร่วมการประชุมกว่า ๒๕ คน ซึ่งผลการประชุมที่ผ่านมาก คณะกรรมการก่อตั้งชมรมฯ ได้ลงมติให้มีการขยายระยะเวลาในการรับผลงานนักศึกษาภายในคณะวิทยาการจัดการในการประกวดตราสัญลักษณ์ของชมรมฯ โดยให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งผลงานเข้าประกวดโดยนำชื่อชมรมฯ คือ ชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชื่อย่อคือ ชศ.วจ. เข้าไปใส่ในโลโก้ที่ส่งประกวดด้วย โดยกำหนดขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๖๐๑ (คุณจรรยา ทะปะละ)
   นอกจากนี้  ภายหลังจากมีการประชุมหารือเรื่องการก่อตั้งชมรมแล้วนั้น ในที่ประชุมยังได้แก้ไขร่างข้อบังคับของชมรมฯ พร้อมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขร่างข้อบังคับชมรมฯเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้มีการรับรองร่างข้อบังคับชมรมในการประชุมคราวต่อไปด้วย รวมทั้งยังมีการตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมฯ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นประธานกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คือ นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ ผู้จัดการร้านไอสไตล์สตูดิโอ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ฝ่ายต่าง ๆ รวม ๑๒ ตำแหน่ง  รวมทั้งคณะกรรมการฯ ยังได้ลงมติให้มีการรวบรวมศิษย์เก่าของคณะเพื่อเป็นสมาชิกของชมรมฯ ในการร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ทางชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการทุกรุ่น ทุกสาขาวิชา สมัครและแจ้งความจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ โดยชำระค่าสมัครสมาชิกเพียงท่านละ ๑๐๐ บาท (ตลอดชีพ) เพื่อรับสิทธิต่าง ๆ ในการเป็นสมาชิกของชมรมฯ อาทิเช่น การรับเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จากชมรมฯ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมจัดขึ้นเป็นต้น  และสำหรับศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๖๐๑ (คุณจรรยา ทะปะละ นายทะเบียนชมรมฯ)