แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 31
97
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์  จำนวน  ๑ ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(91-58)-230458.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(91-58)-230458-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(91-58)-230458-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง      จำนวน  ๑      ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(90-58)-230458.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(90-58)-230458-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(90-58)-230458-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักอธิการบดี พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(23-58)-170458.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(23-58)-170458-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(23-58)-170458-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย  จำนวน   ๑  ชุด
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(89-58)-120458.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(89-58)-120458-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(89-58)-120458-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ๒ เครื่อง อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ๒ เครื่อง อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(22-58)-080458.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(22-58)-080458-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(22-58)-080458-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ตามรายการ ดังนี้  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์   จำนวน   ๑     ชุด
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑3.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(88-58)-070458.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(88-58)-070458-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(88-58)-070458-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตามรายการ ดังนี้
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า        จำนวน       1      คัน
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑0.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(87-58)-070458.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(87-58)-070458-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-April-(87-58)-070458-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


98
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนเมษายน
« เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 02:32:40 pm »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 29
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน- 4 พฤษภาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-29)-28-04-05-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 28
ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-28)-21-27-04-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 27
ระหว่างวันที่ 07-20 เมษายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-27)-07-20-04-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 26
ระหว่างวันที่ 31-06 เมษายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-26)-31-06-04-58.pdf

99
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา ตามรายการ ดังนี้
ชุดค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา   จำนวน   1   ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(86-58)-260358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(86-58)-260358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(86-58)-260358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ด้านล่างตู้วอล์ม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ด้านล่างตู้วอล์ม) ตามรายการ ดังนี้ เตาอบระบบไฟฟ้า 2 ชั้น (ชั้นล่างตู้วอล์ม) จำนวน   ๑  เครื่อง
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(85-58)-260358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(85-58)-260358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(85-58)-260358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  และงานวิจัยวิทยาศาสตร์  จำนวน   ๑   ชุด
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(83-58)-260358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(83-58)-260358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(83-58)-260358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง ตามรายการ ดังนี้ ชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง   จำนวน  ๑    ชุด
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(84-58)-260358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(84-58)-260358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(84-58)-260358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกออกแบบวงจรพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกออกแบบวงจรพิมพ์ ตามรายการ ดังนี้  ชุดฝึกออกแบบวงจรพิมพ์      จำนวน       ๑         ชุด
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(82-58)-250358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(82-58)-250358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(82-58)-250358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
      กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  กำหนดนำเสนองานวันที่  ๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่  งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(21-58)-240358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์-TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(21-58)-240358-tor.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(21-58)-240358-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตามรายการ ดังนี้รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1   คัน
      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(81-58)-200358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(81-58)-200358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(81-58)-200358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์    จำนวน   ๑ ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(80-58)-200358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(80-58)-200358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(80-58)-200358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ตามรายการ ดังนี้  ชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจำนวน  ๑   ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(79-58)-190358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(79-58)-190358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(79-58)-190358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ตามรายการ ดังนี้ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ จำนวน  ๑  ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(78-58)-180358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(78-58)-180358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(78-58)-180358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้  ชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      จำนวน      ๓         ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(77-58)-180358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(77-58)-180358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(77-58)-180358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างวางท่อลอดถนนลงสระน้ำ บริเวณด้านข้างบ้านพักอาจารย์ทางขึ้นบ้านบนดอย

   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(20-58)-170358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(20-58)-170358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(20-58)-170358-2.pdf

BOQ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(20-58)-170358-boq.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค ตามรายการ ดังนี้
เครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค      จำนวน      ๑         เครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(76-58)-160358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(76-58)-160358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(76-58)-160358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ด้านล่างตู้วอล์ม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ด้านล่างตู้วอล์ม) ตามรายการ ดังนี้
เตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ด้านล่างตู้วอล์ม)   จำนวน    ๑  เครื่อง
      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(75-58)-110358.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(75-58)-110358-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-March-(75-58)-110358-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


100
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนมีนาคม
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 09:41:58 am »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 25
ระหว่างวันที่ 24-30มีนาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-25)-24-30-03-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 24
ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-24)-17-23-03-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 23
ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-23)-10-16-03-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 22
 ระหว่างวันที่ 03-09 มีนาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-22)-03-09-03-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 21
ระหว่างวันที่ 24-02 มีนาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-21)-24-02-03-58.pdf

101
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารคณะวิทยาการจัดการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๑๕ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, ,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(19-58)-240258.pdf

TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(19-58)-240258-tor.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(74-58)-180258-2.pdf

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(19-58)-240258-3-0.pdf
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(19-58)-240258-3-1.pdf
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(19-58)-240258-3-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ   จำนวน   ๑   ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(74-58)-180258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(74-58)-180258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(74-58)-180258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ตามรายการ ดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล    จำนวน ๑  เครื่อง
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(73-58)-170258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(73-58)-170258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(73-58)-170258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟต์โดยสาร ๒ เครื่อง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟต์โดยสาร ๒ เครื่อง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์www.lpru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(18-58)-160258.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(18-58)-160258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(18-58)-160258-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถบุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถบุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(17-58)-120258.pdf

ข้อตกลง TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(17-58)-120258-tor.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(17-58)-120258-2.pdf

รายการประมาณราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(17-58)-120258-boq.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Cancel-120258.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา ตามรายการ ดังนี้
ชุดค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา    จำนวน   ๑   ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourment.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(72-58)-120258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(72-58)-120258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(72-58)-120258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์   จำนวน    ๑     ชุด
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(71-58)-100258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(71-58)-100258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(71-58)-100258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค ตามรายการ ดังนี้
เครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค      จำนวน  ๑      เครื่อง
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.grocourment.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(70-58)-100258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(70-58)-100258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(70-58)-100258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


102
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนกุมภาพันธ์
« เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 11:18:19 am »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 20
ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-20)-17-23-02-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 19
ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-19)-10-16-02-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 18
ระหว่างวันที่ 03-09 กุมภาพันธ์ 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-18)-03-09-02-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 17
ระหว่างวันที่ 27-02 กุมภาพันธ์ 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-17)-27-02-02-58.pdf

103
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามรายการ ดังนี้
     ๑.  เครื่องมืออุปกรณ์สภาพอากาศ ปริมาณรังสี ดวงอาทิตย์แบบอัตโนมัติ   จำนวน  ๑     ชุด
     ๒.  เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ ก๊าซเรือนกระจก   จำนวน  ๑   ชุด
  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(69-58)-100258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(69-58)-100258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(69-58)-100258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ ตามรายการ เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ   จำนวน   ๑  เครื่อง
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(68-58)-100258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(68-58)-100258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(68-58)-100258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ ตามรายการ  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์     จำนวน    ๑     ชุด
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(67-58)-070258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(67-58)-070258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(67-58)-070258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ตามรายการ ดังนี้  กล้องจุลทรรศน์      จำนวน   ๑๐    เครื่อง
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(66-58)-060258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(66-58)-060258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(66-58)-060258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ตามรายการ ดังนี้  ชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย  จำนวน   ๑  ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(65-58)-050258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(65-58)-050258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(65-58)-050258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล ตามรายการ ดังนี้  ชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามวล จำนวน  ๑  ชุด
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(64-58)-030258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(64-58)-030258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(64-58)-030258-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  การจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      ราคากลางของโครงการก่อสร้างดังกล่าว ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวัน  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๑๑๙ ม.๙ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่  ๒ - ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ โทรสาร ๐๕๔-๒๓๗๓๘๘, ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(16-58)-020258.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(16-58)-020258-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-February-(16-58)-020258-tor.pdf

BOQ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/boq-lpru58-020258.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๔๘ ช่อง แบบที่ ๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๔๘ ช่อง แบบที่ ๑ ตามรายการ ดังนี้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๔๘ ช่อง แบบที่ ๑   จำนวน     ๕       ชุด
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(63-58)-290158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(63-58)-290158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(63-58)-290158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาน E-Board LED Interactive Touch Screen Display

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกระดาน E-Board LED Interactive Touch Screen Display ตามรายการ ดังนี้
กระดาน E-Board LED Interactive Touch Screen Display จำนวน   ๕ ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(62-58)-280158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(62-58)-280158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(62-58)-280158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง ตามรายการ ดังนี้ ชุดฝึกเทคโนโลยีภาพและเสียง      จำนวน       ๑         ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(61-58)-270158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(61-58)-270158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(61-58)-270158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      จำนวน     ๑       ชุด
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(60-58)-220158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(60-58)-220158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(60-58)-220158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตามรายการ ดังนี้
ชุดกล้องจุลทรรศน์และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ      จำนวน      ๑         กล้อง
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(59-58)-220158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(59-58)-220158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(59-58)-220158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


104
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรม ตามรายการ ดังนี้  ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรม      จำนวน      ๑         ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpur.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(58-58)-220158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(58-58)-220158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(58-58)-220158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องกัดโลหะอเนกประสงค์ (Milling Machine)   จำนวน   ๑  เครื่อง
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(57-58)-210158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(57-58)-210158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(57-58)-210158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR : Term of Reference)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/tor-01-200158.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นบริเวณชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(14-58)-200158.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(14-58)-200158-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๖ รายการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดกีฬา จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายการ   ชุดกีฬา จำนวน ๑๖ รายการ   จำนวน   ๑     งาน
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(55-58)-200158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(55-58)-200158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(55-58)-200158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ งานวิจัยวิทยาศาสตร์   จำนวน   ๑ ชุด
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(56-58)-200158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(56-58)-200158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(56-58)-200158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องบ่มเพาะเชื้อ แบบเขย่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องบ่มเพาะเชื้อ แบบเขย่า ตามรายการ ดังนี้ เครื่องบ่มเพาะเชื้อ แบบเขย่า   จำนวน    ๑     เครื่อง
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(54-58)-200158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(54-58)-200158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(54-58)-200158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามรายการ ดังนี้
๑.   เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศและปริมาณรังสีดวงอาทิตย์      จำนวน     ๑         ชุด
๒.เครื่องตรวจก๊าซเรือนกระจก      จำนวน     ๑         ชุด
      กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๐๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(53-58)-190158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(53-58)-190158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(53-58)-190158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามรายการ ดังนี้
ชุดระบบสำนักงานอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ      จำนวน   ๑      ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpur.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(52-58)-190158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(52-58)-190158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(52-58)-190158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค ตามรายการ ดังนี้
เครื่องทำความสะอาดตะแกรงแบบอุลตร้าโซนิค     จำนวน  ๑  เครื่อง
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(51-58)-150158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(51-58)-150158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(51-58)-150158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาซื้อเตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ชั้นล่างตู้วอล์ม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเตาอบระบบไฟฟ้า ๒ ชั้น (ชั้นล่างตู้วอล์ม) ตามรายการ ดังนี้
เตาอบระบบไฟฟ้า 2 ชั้น (ชั้นล่างตู้วอล์ม)      จำนวน       ๑          เครื่อง
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(50-58)-150158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(50-58)-150158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(50-58)-150158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง จ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ ๑๑๕-๐-๗๒ ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  ได้ที่  งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(13-58)-140158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(13-58)-140158-1.1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(13-58)-140158-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      ตามรายการ ดังนี้
ชุดทดลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   จำนวน   ๓  ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒, ๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(49-58)-130158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(49-58)-130158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(49-58)-130158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดตะแกรงพร้อมเครื่องเขย่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดตะแกรงพร้อมเครื่องเขย่า ตามรายการ ดังนี้
ชุดตะแกรงพร้อมเครื่องเขย่า   จำนวน   ๑  ชุด
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(48-58)-120158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(48-58)-120158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(48-58)-120158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


105
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน คณะวิทยาการจัดการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(12-58)-120158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(12-58)-120158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(12-58)-120158-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักนักศึกษาด้านหลังอาคารเรียนและบริเวณหอพัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาที่พักนักศึกษาด้านหลังอาคารเรียนและบริเวณหอพัก ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน   เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(11-58)-120158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(11-58)-120158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(11-58)-120158-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรม e-library

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรม e-library ตามรายการ ดังนี้
โปรแกรม e-library      จำนวน  ๑     โปรแกรม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(47-58)-120158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(47-58)-120158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(47-58)-120158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS Desktop พร้อมแผ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS Desktop พร้อมแผ่น ตามรายการ ดังนี้
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS Desktop    พร้อมแผ่น   จำนวน     ๑       ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(46-58)-120158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(46-58)-120158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(46-58)-120158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อกระดานอัจฉริยะเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนรองรับสู่ประชาคมอาเซียน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(45-58)-090158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(45-58)-090158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(45-58)-090158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา         จำนวน  ๑  ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษา ตามรายการ ดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๑-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(44-58)-080158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(44-58)-080158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(44-58)-080158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง      จำนวน  ๑     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(43-58)-080158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(43-58)-080158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(43-58)-080158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ

........................................................................................
 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องจ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบ สาธารณูปโภค ณ ที่ราชพัสดุ   ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-080158.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera
 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘  เนื่องจากเอกสารประกอบงานจ้างไม่สมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-070158.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๕๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(10-58)-060158.pdf

รายละเอียด TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(10-58)-060158-tor.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(10-58)-060158-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๕๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๗,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(09-58)-060158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(09-58)-060158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(09-58)-060158-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์   จำนวน   ๑  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpur.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(42-58)-060158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(42-58)-060158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(42-58)-060158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกออกแบบวงจรพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกออกแบบวงจรพิมพ์ ตามรายการ ดังนี้
ซื้อชุดฝึกออกแบบวงจรพิมพ์      จำนวน   ๑      ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocourement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(41-58)-050158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(41-58)-050158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(41-58)-050158-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างกั้นผนังห้องงานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างกั้นผนังห้องงานออกแบบ เขียนแบบ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(08-58)-050158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(08-58)-050158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(08-58)-050158-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวถนน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(07-58)-050158.pdf

รายละเอียดอุปกรณ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(07-58)-050158-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-Junuary-(07-58)-050158-2.pdf


หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ... 31