แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 31
76
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนธันวาคม
« เมื่อ: ธันวาคม 08, 2015, 09:53:42 am »
ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม 2559
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-13)-29-04-01-59.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 
ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-12)-22-28-12-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 11
ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-11)-15-21-12-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 10
ระหว่างวันที่ 08-14 ธันวาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-10)-08-14-12-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 9
ระหว่างวันที่ 01-07 ธันวาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-09)-01-07-12-58.pdf

77
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนพฤศจิกายน
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2015, 10:01:36 am »
ปีที่ 4 ฉบับที่ 8
ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-08)-24-30-11-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-07)-17-23-11-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-06)-10-16-11-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 5
ระหว่างวันที่ 04-09 พฤศจิกายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-05)-04-09-11-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
ระหว่างวันที่ 26-03 พฤศจิกายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-04)-27-03-11-58.pdf


78
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดรถโดยสารหมายเลขทะเบียน 40-0121 ลำปาง จำนวน  1 คัน
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถโดยสารหมายเลขทะเบียน 40-0121 ลำปาง จำนวน  1 คัน  ราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
     ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054 - 237321-2 ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
     กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ อาคารพัสดุกลาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-October-(01-59)-051058.pdf


79
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนตุลาคม
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2015, 04:04:17 pm »
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-03)-20-26-10-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-02)-13-19-10-58.pdf

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ระหว่างวันที่ 06-12 ตุลาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(04-01)-06-12-10-58.pdf

80
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาเช่าบริการวงจรอินเทอร์เน็ต
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(58)-021058.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3/2558 
เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา 
------------------------------------------


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ที่จะทำการประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ไม้กระยาเลยท่อนจำนวนทั้งสิ้น 292  ท่อน ปริมาตร 55.23 ลบ.ม. รายละเอียดไม้ตามบัญชีแนบท้าย
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขพร้อมยื่นซองประมูลได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054 - 237321-2 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่รับใบเสนอราคาในครั้งนี้ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(03-58)-290958.pdf

รายละเอียด

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(03-58)-290958-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๘

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๘

 กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(31-58)-230958.pdf

รายละเอียด

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(31-58)-230958-1.pdf

งบประมาณ

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(31-58)-230958-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้
   1. รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 แรงม้า            จำนวน            2          คัน
   2. รถตัดหญ้าสนามชนิดนั่งขับ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ซีซี          จำนวน            1          คัน
   3. รถกระเช้าบุคคล ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12.80 เมตร        จำนวน            1          คัน

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(94-58)-230958.pdf

รายละเอียด

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(94-58)-230958-1.pdf

งบประมาณ

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(94-58)-230958-2.pdf

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต ตามรายการ ดังนี้
เช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต   จำนวน   ๑     งาน

    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-180958.pdf

รายละเอียด

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-180958-1.pdf

งบประมาณ

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-180958-2.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ 2/2558
เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา 
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ที่จะทำการประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ไม้กระยาเลยท่อนจำนวนทั้งสิ้น 292  ท่อน ปริมาตร 55.23 ลบ.ม. รายละเอียดไม้ตามบัญชีแนบท้าย
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขพร้อมยื่นซองประมูลได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054 - 237321-2 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่รับใบเสนอราคาในครั้งนี้ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(02-58)-140958.pdf

ตารางขนาดไม้

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(02-58)-140958-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา 
------------------------------------------


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ที่จะทำการประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ไม้กระยาเลยท่อนจำนวนทั้งสิ้น 292  ท่อน ปริมาตร 55.23 ลบ.ม. รายละเอียดไม้ตามบัญชีแนบท้าย
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขพร้อมยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน  2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054 - 237321-2 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ โดยกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ      งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-010958.pdf

ตารางขนาดไม้

http://saloongkum.lpru.ac.th/price_check_58/scan-september-(01-58)-010958-2.pdf


81
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนกันยายน
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2015, 03:53:48 pm »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 50
ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-50)-22-28-09-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 49
ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-49)-15-21-09-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 48
ระหว่างวันที่ 08-14 กันยายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-48)-08-14-09-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 47
ระหว่างวันที่ 01-07 กันยายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-47)-01-07-09-58.pdf

82
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง จำหน่ายวัสดุคงเหลือที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 24 และอาคาร 25
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ขายวัสดุคงเหลือที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 24 และอาคาร 25 จำนวน  3  รายการ  ดังนี้
             
1.   โครงหน้าต่าง 4 บาน      จำนวน      93   ชุด      
2.   ไม้เศษ         จำนวน      11   กอง
3.   เศษเหล็ก         จำนวน      5   กอง

ราคากลางของวัสดุคงเหลือที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 24 และอาคาร 25  มีดังนี้
1.   โครงหน้าต่างและไม้เศษ   ราคาเหมารวม   8,000.00     บาท
2.   เศษเหล็ก         ราคากิโลกรัมละ         4.00     บาท
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขพร้อมยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 19  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054 - 237321-2 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-August-(01-58)-170858.pdf


83
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนสิงหาคม
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2015, 09:42:09 pm »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 46
ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-46)-25-31-08-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 45
ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-45)-18-24-08-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 44
ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-44)-11-17-08-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 43
ระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-43)-04-10-08-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 42
ระหว่างวันที่ 27กรกฎาคม-  3 สิงหาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-42)-28-03-08-58.pdf

84
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียง พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียง พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-270758.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-270758-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-270758-2.pdf

สรุปผลการก่อสร้าง

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-270758-22.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดฝึกทักษะการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยวิทยาศาสตร์      จำนวน   ๑     ชุด
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(93-58)-160758.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(93-58)-160758-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(93-58)-160758-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
-------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘   ตามรายละเอียดดังนี้
วัน เวลา และสถานที่สมัคร 
  บริษัทประกันที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่  อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่  14  -  24  กรกฎาคม ๒๕๕8  เวลา ๐๘.๓๐ – 15.๐๐ น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๔๔๐๑-๔ ,094-6170707 และสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.lpru.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(58)-140758.pdf

รายการ-รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(58)-140758-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเดินสายไฟเบอร์ออปติคเพื่อขยายการบริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาเดินสายไฟเบอร์ออปติคเพื่อขยายการบริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-140758.pdf

รายการ-รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-140758-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(28-58)-140758-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๙ และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๙ และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(27-58)-100758.pdf

รายการประกอบแบบ-งานทาสี-อาคาร-9-และอาคารศุนย์คอมพิวเตอร์

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(27-58)-100758-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(27-58)-100758-2.pdf

สรุปงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(27-58)-100758-3.pdf

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน-งานทาสีอาคาร

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758-tor.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758.pdf

คุณลักษณะงานปรับปรุงรถยนต์ 

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758-2.pdf

TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-July-(26-58)-010758-tor.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


85
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนกรกฎาคม
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2015, 08:31:40 pm »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 40
ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-41)-21-27-07-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 40
ระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-40)-14-20-07-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 39
ระหว่างวันที่ 07-13 กรกฎาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-39)-07-13-07-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 38
ระหว่างวันที่ 30 มิุนายน -06 กรกฎาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-38)-30-06-07-58.pdf

86
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดซากรถยนต์ จำนวน  2  รายการ
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดซากรถยนต์ จำนวน  2  รายการ  ดังนี้.-             
1.   ซากเครื่องรถยนต์      ราคากลาง   8,000      บาท      
2.   ซากรถกระบะ      ราคากลาง   4,000      บาท

      ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ด้านหลังอาคารโอฬารโรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054 - 237321-2 ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
      กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ อาคารพัสดุกลาง   ด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-June-(58-02)-090658.pdf


87
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนมิถุนายน
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2015, 02:57:13 pm »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 37
ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-37)-23-29-06-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36
ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-36)-16-22-06-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 35
ระหว่างวันที่ 09-15 มิถุนายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-35)-09-15-06-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 34
ระหว่างวันที่ 02-08 มิถุนายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-34)-02-08-06-58.pdf

88
LPRUNEWS 58 / ประจำเดือนพฤษภาคม
« เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2015, 01:13:18 pm »
ปีที่ 3 ฉบับที่ 33
ระหว่างวันที่ 26-01 มิถุนายน 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-33)-26-01-06-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 32
ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-32)-19-25-05-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 31
ระหว่างวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/information/news58/lpru_news-(03-31)-12-18-05-58.pdf

ปีที่ 3 ฉบับที่ 30
ระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2558
http://saloongkum.lpru.ac.th/news/information/news58/lpru_news-(03-30)-05-11-05-58.pdf

89
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ชั้นที่ ๓ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ชั้นที่ ๓ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(25-58)-300558.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(25-58)-300558-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58scan-May-(25-58)-300558-2.pdf

BOQ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58scan-May-(25-58)-300558-boq.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์ ตามรายการ ดังนี้  โปรเจคเตอร์   จำนวน     ๒     เครื่อง
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(92-58)-110558.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(92-58)-110558-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(92-58)-110558-2.pdf

ใบเสนอราคา

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
   
      กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่  งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(24-58)-060558.pdf

รายละเอียด TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(24-58)-060558-TOR-Consult.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(24-58)-060558-2.pdf


หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ... 31