แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 31
151
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ
และตำแหน่งประเภททั่วไป
ครั้งที่  ๖/๒๕๕๖

———————————


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน  ๔  อัตรา  รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

      ๑.๑ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  สังกัดงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๑๐,๘๕๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา (รายละเอียด ภาคผนวก ก)

     ๑.๒  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  (ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ) สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
 สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน ๆ ละ ๑๐,๘๕๐ บาท  จำนวน  ๑  อัตรา (รายละเอียด ภาคผนวก ข)

     ๑.๓  พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  อัตราเงินเดือน ๆ ละ  ๗,๕๐๐ บาท
 และเงินค่าดำเนินการนอกเวลาราชการ (เสาร์ – อาทิตย์) วันละ ๒๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา (รายละเอียด ภาคผนวก ค)

การรับสมัคร

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖   ณ ป้ายประกาศ รับสมัครงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  หรือโทร สอบถามได้ที่  ๐๕๔ – ๒๓๗๓๙๙  ต่อ ๓๘๒๓ -๖  หรือทางเว็บไซต์  www.lpru.ac.th

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=10613

152
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือนตุลาคม
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2013, 11:16:04 am »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-01-1-7-10-56.pdf


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(02)-8-14-10-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(03)-15-21-10-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
ระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(04)-22-28-10-56.pdf

153
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือนกันยายน
« เมื่อ: กันยายน 10, 2013, 04:12:39 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 22
ระหว่างวันที่  26-08 กันยายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-22-26-08-09-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 23
ระหว่างวันที่  09-22 กันยายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-23-09-22-09-56.pdf

154
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง ประกวดราคาเช่าวงจรและบริการอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาเช่าวงจรและบริการอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เช่าวงจรและบริการอินเทอร์เน็ต   จำนวน  ๑ ระบบ

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/September-3-56-170956.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/September-3-56-170956-1.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G (Air card) 
--------------------------------------


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G (Air card) ตามรายการ ดังนี้
เช่าอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๓ G (Air card) จำนวน   ๑๒๐ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/September-2-56-030956-0.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/September-2-56-030956-1.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา ๑ ปี 
--------------------------------------


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา ๑ ปี ตามรายการ ดังนี้
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา ๑ ปี   จำนวน ๑ งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/September-33-56-030956-0.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/September-33-56-030956-1.pdf


155
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือนสิงหาคม
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 09:14:13 am »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 20
ระหว่างวันที่  29 -11 สิงหาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-20-29-11-08-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 21
ระหว่างวันที่  12 -25 สิงหาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-21-12-25-08-56.pdf

156
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน ๑๒ เครื่อง  NEW
----------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์   จำนวน   ๑๒ เครื่อง
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณอาคาร ๒ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-26-300856.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-26-300856-Detail.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒
-------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักศึกษา บริเวณด้านหน้าอาคาร ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๕๐๐.-บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณอาคาร ๒ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-27-300856.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-27-300856-Detail.pdf
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมลิฟท์อาคารราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมลิฟท์อาคารราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-25-220856.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-25-220856-Detail.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ๒๕ คู่สาย
---------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ๒๕ คู่สาย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-24-200856.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-24-200856-Detail.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมลิฟท์อาคารราชภัฏ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
---------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมลิฟท์อาคารราชภัฏ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-23-070856.pdf

รายละเอียดข้อตกลงการจ้าง (TOR)

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/august-23-070856-1.pdf


157
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือนกรกฎาคม
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 08:50:16 am »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 18
ระหว่างวันที่  01-14 กรกฎาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-18-01-14-07-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 19
ระหว่างวันที่  15-25 กรกฎาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-19-15-25-07-56.pdf

158
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือนมิถุนายน
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 03:55:29 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 16
ระหว่างวันที่  03-16 มิถุนายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-16-03-16-06-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 17
ระหว่างวันที่  17-30 มิถุนายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-17-17-30-06-56.pdf

159
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ
- - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
๑.  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๐๐๐   บีทียู พร้อม ติดตั้ง   จำนวน   ๔     เครื่อง
๒.  เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง   จำนวน   ๔     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ   ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑ -๒   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/July-32-050756.pdf

คุณลักษณะของเครื่องปรับอากาศ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/July-32-050756-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ๒๕ คู่สาย
------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ๒๕ คู่สาย จำนวน ๑ งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/July-22-300756.pdf

จ้างเหมาเดินระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/July-22-300756-1.pdf


160
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย
------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมและทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัย
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocuremen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/June-21-140656.pdf


เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน ๓๕๐ ตัว
- - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน ๓๕๐ ตัว ตามรายการ ดังนี้
 เก้าอี้ฟังคำบรรยาย   จำนวน  ๓๕๐  ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/June-31-(356)-140656.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/June-040656-20.pdf


161
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือพฤษภาคม
« เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2013, 02:53:36 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 14
ระหว่างวันที่  06-16 พฤษภาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-14-06-16-05-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 15
ระหว่างวันที่  20-02 มิถุนายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-15-20-02-06-56.pdf

162
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
- - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้
๑.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ          จำนวน   ๘,๐๖๑     คน
๒.ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษาภาคกศ.บป.     จำนวน     ๗๖๗     คน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-310556-30.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ปี ๒๕๕๖

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เรื่อง  สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖     เลขที่ จ. ๑๘/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม   ๒๕๕๖ กำหนดรับซองตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๖  และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๗  มิถุนายน ๒๕๕๖ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนพยาบาล


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-290556-19.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดต้นไม้ในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ ๑๐ ชั้น
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดต้นไม้ในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ ๑๐ ชั้น   ราคากลางในการขายทอดตลาดผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่   ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕  มิถุนายน ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๕๔๒๓ – ๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๐-๒๒ ในวันเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประมูลไม่มีสิทธิยื่นซองประมูลในครั้งนี้

กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่   ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-290556.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๖
- - - - - - - - - -

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จ้างเหมาผู้ดำเนินการถ่ายรูปหมู่ บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี ๒๕๕๖   จำนวน ๑ งาน  ราคากลางภาพละ ๗๕๐ บาท  (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                     
    ๑ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์                             ประมาณ    ๑๑๑  คน
    ๒ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ                        ประมาณ    ๖๗๖  คน
    ๓ บัณฑิตคณะครุศาสตร์                                ประมาณ .     ๗๑  คน
    ๔ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์                            ประมาณ    ๕๙๗  คน
    ๕ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                ประมาณ    ๒๐๔  คน
    ๖ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร                   ประมาณ       ๓   คน
       รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๑,๖๖๒     คน  (ระดับปริญญาตรี ๑๕๔๔ คน ปริญญาโท ๑๑๘ คน)
หมายเหตุ  จำนวนบัณฑิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อบัณฑิตได้ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ กำหนดเปิดซองในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒    ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-290556-18.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดกระเบื้องเก่ามุงหลังคา  จำนวน  ๑,๐๐๐ แผ่น
------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดกระเบื้องเก่า มุงหลังคาอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๑,๐๐๐ แผ่น  ราคากลางในการขายทอดตลาด

ผู้สนใจขอรับเอกสารและยื่นซองเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่   ๒๒ - ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๕๔๒๓ – ๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๐-๒๒ ในวันเวลาราชการ
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ประมูลไม่มีสิทธิยื่นซองประมูลในครั้งนี้

กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่   ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-270556-20.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
-----------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อประกันอุบัติหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1  รายการ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  23 – 30  พฤษภาคม 2556        ตั้งแต่เวลา  08.30น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ กำหนดเปิดซองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ 23 -30 พฤษภาคม  2556    ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-237321-2   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-270556-19.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าอาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
--------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเข้าอาคารพัสดุ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-100556-17.pdf

ราคากลาง

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-100556-17-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น จำนวน ๒๐ เครื่อง สำหรับหอประชุมใหญ่
----------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น จำนวน ๒๐ เครื่อง สำหรับหอประชุมใหญ่ ตามรายการ ดังนี้
พัดลมไอเย็น  จำนวน๒๐ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-020556-27.pdf

รายละเอียครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-020556-27-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่และบดอัดถนนลูกรัง ทางเข้าหอประชุมใหญ่
---------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับพื้นที่และบดอัดถนนลูกรัง ทางเข้าหอประชุมใหญ่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
         
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้      ที่เว็บไซต์   www.lpru.ac.th,   www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑ - ๒      ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-030556-16.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ(เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจสอบแบบ OMR)
---------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ(เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจสอบแบบ OMR) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ    จำนวน ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียด        ได้ที่เว็บไซต์   www.lpru.ac.th,   www.gprocurement.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข         ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-100556-28-(1).pdf

รายละเอียครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/May-100556-28-(1)-2.pdf


163
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือเมษายน
« เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:25:28 am »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 12
ระหว่างวันที่  08-21 เมษายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-12-08-21-04-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 13
ระหว่างวันที่  22-05 พฤษภาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/news-lpru-13-22-05-05-56.pdf

164
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากั้นผนังห้องชั้น ๘ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมากั้นผนังห้องชั้น ๘ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ชั้น ๘ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน อาคารกองพัฒนานักศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน อาคารกองพัฒนา
นักศึกษา  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้ งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 
ดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒ รายการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความปาระสงค์จะสอบราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์และเก้าอี้ พลาสติก จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้
๑.  เก้าอี้เลคเชอร์   จำนวน  ๓๐๐  ตัว
๒.  เก้าอี้ พลาสติก  จำนวน  ๕๐๐  ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซอง ใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่  งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_3.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่าง


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่าง โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่  กองพัฒนานักศึกษา  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เลขที่ 119   หมู่ 9   ถนนลำปาง-แม่ทะ   ตำบลชมพู     อำเภอเมือง    จังหวัดลำปาง    โดยเงินนอกงบประมาณ   ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 874,000.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่น-   สี่พันบาทถ้วน)
กำหนดรับและยื่นซองสอบราคา  ณ งานพัสดุกลาง ชั้น 1  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  วันที่   3 – 25  เมษายน   2556    ระหว่างเวลา  09.00 น. - 10.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26  เมษายน  2556 ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป   ณ  งานพัสดุกลาง  ชั้น 1   สำนักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุกลาง  ระหว่างวันที่   3 - 25 เมษายน  2556     เวลา 08.30 - 16.00 น.     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (054) 237321-2   ในวันและเวลาราชการ  หรือที่ www.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_4.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเทพื้น ค.ส.ล.ผิวหน้าหินขัด และติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงยิมเนเซี่ยม


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างเทพื้น ค.ส.ล.ผิวหน้าหินขัด และติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงยิมเนเซี่ยม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๘,๐๐๐.-บาท(เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_030456_5.pdf


เรื่อง สอบราคาซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา
-----------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อประกันอุบัติหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1  รายการ


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  22  เมษายน 2556  ถึงวันที่ 7  พฤษภาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  08.30น. ถึงเวลา 15.00 น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ กำหนดเปิดซองในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ 22  เมษายน 2556  ถึงวันที่  7 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/April_240456_6-(26).pdf


165
 เนื่องด้วยมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา  ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมส่งผลงานวิจัย โครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท  กระผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัย ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยฯ ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบ และเพื่อผลงานวิจัยในครั้งนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป ทั้งนี้กระผมได้แนบไฟล์รายละเอียดโครงการวิจัยตามที่แนบมาครับวุฒิ ศุภชัย เกื้อกลิ่น
ผู้ประสานงานโครงการให้ทุนวิจัยองค์กรสีขาวต้นแบบของประเทศไทย
มูลนิธิธรรมดี
02 685 2255 ต่อ 2246,2216 / 091 401 4152
--

หน้า: 1 ... 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 ... 31