แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 31
136
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดรับสมัครนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี  ปริญญาตรี ๕ ปี  และปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น  เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวสำเร็จด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้

การรับสมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครสามารถซื้อคู่มือการสมัครเข้าศึกษาหรือขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗  (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร  ระหว่างวันที่   ๒๐  มกราคม  -  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ กองบริการการศึกษา  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ผู้สมัครต้องนำเอกสารการสำเร็จการศึกษาที่เป็นตัวจริงและสำเนาไปในวันสมัคร   หากปรากฏภายหลังว่าเอกสารต่างๆ ที่นำไปแสดงไม่ถูกต้องสมบูรณ์  ถือว่ามีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่เริ่มสมัคร และจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ ไม่เกิน ๒ ลำดับ  โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ๓๐๐ บาทหากเลือกสาขาวิชาที่มีการสอบตรงกันต้องเลือกสอบเพียง ๑ สาขาวิชา

การทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และการสอบภาคปฏิบัติ

 การทดสอบความรู้ทางวิชาการ

ผู้สมัครจะต้องทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามวัน เวลา ที่กำหนด วิชาที่สอบ

 ก.  สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี และ ปริญญาตรี ๕ ปี)

ข.  สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า))

 การทดสอบทักษะทางวิชาชีพ

ผู้สมัครต้องทดสอบวัดแววความเป็นครูในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ๕ ปี)

 การทดสอบภาคปฏิบัติ

 ผู้สมัครที่สมัครในสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ  ต้องเข้าสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 ข้อปฏิบัติในการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และการสอบภาคปฏิบัติ
ในวันสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ  ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงมิฉะนั้นกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบผู้สมัครต้องเข้าสอบตรงตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางสอบ

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=11019


137


โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน จำนวน 5 หลักสูตร
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางจะจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน จำนวน  5 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ป.2-6)

4. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาจีนประถมศึกษา (ป.2-6)   

5. หลักสูตรการฟังและการพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษา สำหรับบุคคลทั่วไป

          สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 6 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์  054-237-399  ต่อ 6002  โทรสาร 054-237-388-89 มือถือ 081- 950 – 2340 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เอกสารเพิ่ม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=11242

138
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน,ที่จอดรถ และงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร
อาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน,ที่จอดรถ และงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร อาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๑,๗๐๐.- บาท (สิบแปดล้านสอง-แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
     
    กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-001.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-003.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-002.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  news
เรื่องประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง
-----------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง       ตามรายการ ดังนี้
     ซื้อครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1  ชุด

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ       ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗    ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท  ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร       โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียด    ได้ที่เว็บไซต์ www.lprul.ac.th,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒           ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-0.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-2.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-21-250257-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง news
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


1)เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  จำนวน 4 เครื่อง 
    ลงวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2557
2)เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า  18000 BTU   จำนวน 3 เครื่อง 
    ลงวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-250257.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง
------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศ   จำนวน   ๔     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-20-210257.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-20-210257-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-20-210257-2.pdf


ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ที่หากมีความพร้อมทางการศึกษาเป็นพื้นฐานแล้ว จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับอุดมศึกษาดังกล่าว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมอาคารสถานศึกษาเพื่อให้รองรับกับจำนวนนักศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี  สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ   เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน ในการสร้างบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ วุฒิภาวะ วุฒิปัญญา คุณธรรม จรรยาบรรณ และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน และ ที่จอดรถอาคารหอประชุมใหม่ ให้มีความโดดเด่นสวยงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์อาคารที่จะใช้สำหรับจัดการประชุม สัมมนาหรือกิจกรรมอเนกประสงค์ของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประกอบอาคารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้ใช้อาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-tor-190257-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์    จำนวน๔๐  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-19-130257.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-19-130257-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-19-130257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๐ ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๐ ชุด ตามรายการ ดังนี้

๑.  โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์      จำนวน  ๓๐  ตัว
๒.  เก้าอี้สำนักงาน              จำนวน   ๓๐ ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-18-130257.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-18-130257-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-18-130257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๔ เครื่อง
--------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๔ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ   จำนวน   ๔     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-17-110257.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-17-110257-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-17-110257-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU.
------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU. ตามรายการ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU.  จำนวน   ๓  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-16-110257.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-16-110257-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-16-110257-2.pdf


    
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง New
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
-----------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์     จำนวน   ๑      เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-15-050257.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-15-050257-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-15-050257-2.pdf139
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การสอบราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ลงวันที่ ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๗    ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา  จำนวน  ๑ รายนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-150757.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือก บริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗  ตามประกาศลงวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ซึ่งมีผู้ ได้รับคัดเลือกให้เป็น  ผู้เสนอราคา จำนวน ๔ ราย  นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-070757.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Chiller) พร้อมติดตั้ง อาคารหอประชุมใหญ่  จำนวน 1 งาน   ลงวันที่ 19 ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน อาคารหอประชุมใหญ่  จำนวน 1 งาน   ลงวันที่ 19 ธันวาคม  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 3 รายนั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-310157.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 10  มกราคม  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 1 รายนั้น  ผลปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-300157.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 10  มกราคม  ๒๕๕๖  โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 10 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน 1 รายนั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-290157-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
- - - - - - - - - - - - - - -

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามิติ จำนวน ๑ ชุด   เทคโนโลยี  ลงวันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซึ่งมีผู้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  จำนวน ๑ ราย นั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-290157-2.pdf


140
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนกุมภาพันธ์
« เมื่อ: มกราคม 28, 2014, 09:08:46 am »

ปีที่ 1 ฉบับที่ 18
ระหว่างวันที่ 04-10 กุมภาพันธ์ 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(18)-04-10-02-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 19
ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(19)-11-17-02-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 20
ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(20)-18-24-02-57.pdf

141
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนมกราคม
« เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 09:45:01 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 15
ระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(15)-14-20-01-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 16
ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(16)-21-27-01-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 17
ระหว่างวันที่ 28-3 กุมภาพันธ์ 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(17)-28-03-02-57.pdf

142
ปฎิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2557
http://www.edus.lpru.ac.th/calendar/

143
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์ลิฟท์โดยสารแบบมีห้องเครื่องพร้อมติดตั้ง   จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-14-290157.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-14-290157-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-14-290157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า จำนวน ๑ ชุด


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า  จำนวน  ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-13-280157.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-13-280157-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-13-280157-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์   จำนวน   ๑     ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-12-110157.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-12-110157-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-12-110157-2.pdf


ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
 ................................................

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการจัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  จำนวน  1 ชุด รายละเอียดและคุณสมบัติของลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่องมีดังนี้

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-TOR-com(070157).pdf

รายละเอียดและคุ ณสมบัติ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-TOR-com(070157)-1.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน บริการวิชาการและอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน บริการวิชาการและอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
         
กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๖  มกราคม  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.lpru.ac.th หรือ เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-5-57(070157).pdf

รายการงบประมาณก่อสร้าง

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-5-57(070157)-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-Junuary-5-57(070157)-2.pdf


144


ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้ง เปิดหลักสูตรการอบรมพิเศษสำหรับนักศึกษา จำนวน 15 หลักสูตร ฟรี ประจำปี 2557 ฟรีทุกหลักสูตร ซึ่งในภาคเรียนนี้เน้นให้ความรู้ทางด้านการนำไปใช้งานและให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้กับนักศึกษาในระหว่างเรียนหรือจะนำไปประกอบอาชีพเสริมต่างๆได้ โดยได้ระบุหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้

!!!สนใจติดต่อสมัครได้ที่ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น!!
 ** 1 หลักสูตรจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คนขึ้นไปสามารถเปิดการอบรมได้**

ตารางฝึกอบรมของแต่ล่ะหลักสูตร
http://comcentre.lpru.ac.th/CouseList55-56/index-57.html

ติดต่อสอบถามได้ที่
054-241022 เบอร์โทรภายใน 6000-101
สนใจติดต่อสมัครได้ที่ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น!!

145


ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งเปิดการสอบ exit exam และเปิดรับสมัครเพื่อสอบ exit exam สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เพื่อรับวุฒิบัตรในการสอบเพื่อใช้ในการประกอบการไปสมัครงาน
————————————————————————-
กำหนดการสอบ มี 2 รอบ
1) วันที่ 15 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
2) วันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
————————————————————————-
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4ที่สนใจสามารถมาลงชื่อสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์

146
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ All In One จำนวน ๑๘ เครื่อง
 -----------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ All In One จำนวน ๑๘ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-11-57-261256.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-11-57-261256-2.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-11-57-261256-1.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Chiller) พร้อมติดตั้ง
อาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Chiller) พร้อมติดตั้ง อาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Chiller) พร้อมติดตั้ง อาคารหอประชุมใหญ่   จำนวน   ๑   งาน

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-10-57-201256.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-10-57-201256-a.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-10-57-201256-b.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-4-57-201256.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-4-57-201256-a.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-4-57-201256-b.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนMBAและห้องเรียน Ph.D จำนวน ๒ รายการ

----------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนMBAและห้องเรียน Ph.D จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ 300,000.- (สามแสนบาทถ้วน)
             1  ปรับปรุงห้องเรียน MBA        จำนวน    2 ห้อง
             2. ปรับปรุงห้องเรียน MBA        จำนวน    1 ห้อง

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-3-57-181256.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-3-57-181256-2.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-3-57-181256-1.pdfประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 3 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens    จำนวน 10 เครื่อง
- - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑๐ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 3 ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens    จำนวน ๑๐    เครื่อง

      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ ๓ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ซ.๘/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-8-57-131256.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-8-57-131256-2.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-8-57-131256-1.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
- - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

๑.  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์(ใช้สำหรับบริการเครือข่าย)    จำนวน  ๒๐   เครื่อง
๒   เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์(ใช้สำหรับการเรียนการสอน)  จำนวน  ๕๐   เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-2   ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-7-57-131256-0.pdf

รายละเอียด
จำนวน 20 ตัว

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-7-57-131256-a.pdf

จำนวน 50 ตัว

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-7-57-131256-b.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-7-57-131256-1.pdf
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/December-7-57-131256-2.pdf


147
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือนธันวาคม
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2013, 11:45:52 am »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 9
ระหว่างวันที่ 26-02 ธันวาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(09)-26-02-12-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
ระหว่างวันที่ 03-09 ธันวาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(10)-03-09-12-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 11
ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(11)-10-16-12-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12
ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(12)-17-23-12-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 13
ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(13)-24-30-12-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 14
ระหว่างวันที่ 31-13 มกราคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(14)-31-13-01-57.pdf

148
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษาผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-2-57-211156.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-2-57-211156-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-2-57-211156-2.pdf


เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามิติ จำนวน ๑ ชุดNEW
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามิติ จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการมาตรวิทยามิติ   จำนวน   ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-6-57-151156.pdf   แก้ไข

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-6-57-151156-1.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-6-57-151156-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ไขมัน จำนวน ๑ เครื่อง
 - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ไขมัน จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องวิเคราะห์ไขมัน   จำนวน   ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-5-57-111156.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-5-57-111156-1.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-5-57-111156-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและไนโตรเจน จำนวน ๑ ชุด
 - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและไนโตรเจน จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนและไนโตรเจน   จำนวน   ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-4-57-111156.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-4-57-111156-1.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-4-57-111156-2.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
- - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้

๑.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์(ใช้สำหรับบริการเครือข่าย)    จำนวน  ๒๐   เครื่อง
๒ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์(ใช้สำหรับการเรียนการสอน)  จำนวน  ๕๐   เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-3-57-091156.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-3-57-091156-20.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-3-57-091156-50.pdf


เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ ชุด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-2-57-071156.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-2-57-071156-1.pdf


เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ซ.๑/๒๕๕๗  สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานโครงสร้าง จำนวน ๑ ชุด
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานโครงสร้าง จำนวน ๑ ชุด ตามรายการ ดังนี้
ชุดปฏิบัติการงานโครงสร้าง   จำนวน   ๑     ชุด

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-1-57-061156.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/November-1-57-061156-2.pdf


149
LPRUNEWS 56 / ประจำเดือนพฤศจิกายน
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 04:13:53 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
ระหว่างวันที่ 29-04 พฤศจิกายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(05)-29-04-11-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6
ระหว่างวันที่ 05-11 พฤศจิกายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(06)-05-11-11-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7
ระหว่างวันที่ 02-17 พฤศจิกายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(07)-12-18-11-56.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2556
http://www.lpru.ac.th/news/information/news56/lpru_news-(08)-19-25-11-56.pdf

150
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา
----------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/October-1-56-291056.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/October-1-56-291056-2.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-56/October-1-56-291056-3.pdf


หน้า: 1 ... 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ... 31