แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ผู้ดูแลระบบ-webboard

หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 31
121
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างถ่ายรูปหมู่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียด  ได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(12)-220857.pdf

รายละเอียด

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(12)-220857-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(12)-220857-2.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมสะดืออ่าง และซ่อมเปลี่ยนวาล์วน้ำท่อน้ำดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(11)-150857.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(11)-150857-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(11)-150857-2.pdf


เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า NEW
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า ตามรายการ ดังนี้
ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า   จำนวน   ๑  ชุด


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(26)-140857.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(26)-140857-1.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(26)-140857-2.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจสภาพชั้นดิน โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ๖ ชั้น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างตรวจสภาพชั้นดิน โครงการอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ๖ ชั้น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-130857.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-130857-1.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งฝ้าเพดานและเสาซุ้มทางเข้าอาคารหอประชุมใหญ่ จำนวน ๑ งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งฝ้าเพดานและเสาซุ้มทางเข้าอาคารหอประชุมใหญ่ จำนวน ๑ งาน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(9)-050857.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-(9)-050857-01.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะเก๋งสองตอน
- - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อ นิสสัน เซฟิโร่ รุ่นปี ค.ศ ๑๙๙๙ สีน้ำตาล เชื้อเพลิง เบนซิน+ก๊าซ LPG จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กค ๓๙๐๓ ลำปาง กำหนดราคากลาง ๑๕๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง (ด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       
๒.๑ ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง แนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา ในวันยื่นซองเสนอราคาดังกล่าว
๒.๒ กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง  (ด้านหลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-August-car-040857.pdf


122
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนสิงหาคม
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 03:35:01 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 44 new
ระหว่างวันที่ 19-25 สิงหาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(44)-19-25-08-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 43 new
ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(43)-12-18-08-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 42
ระหว่างวันที่ 05-11 สิงหาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(42)-05-11-08-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 41 [
ระหว่างวันที่ 29-04 สิงหาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(41)-29-04-08-57.pdf


123
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง จ้างออกแบบวางผังแม่บท ออกแบบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยแห่งใหม่
โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด


กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-300757.pdf

งบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-300757-01.pdf

ร่าง TOR

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-300757-02.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  NEW
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน
- - - - - - - - - - - - - - -

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ไม่เกิ น 7 คน ลักษณะเก๋งสองตอน ยี่ห้อ นิสสันเซฟิ โร่ รุ่นปี ค.ศ 1999 สี น้ําตาล จํานวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน กค 3903 ลําปาง กําหนดราคากลาง 150,000
 (หนึ่งแสนห้ าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-July-car-040757.pdf


124
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนกรกฏาคม
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 01:40:10 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 40 new
ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฏาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(40)-22-28-07-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 39
ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(39)-15-21-07-57.pdf


ปีที่ 1 ฉบับที่ 38
ระหว่างวันที่ 08-14 กรกฏาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(38)-08-14-07-57.pdf


ปีที่ 1 ฉบับที่ 37
ระหว่างวันที่ 01-07 กรกฏาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(37)-01-07-07-57.pdf

125


ประกาศเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2014/06/news-050657-00.pdf

รายละเอียดตารางแผนการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับแก้ไข
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2014/06/news-170657.pdf

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมแยกตามหลักสูตร
http://www.lpru.ac.th/news_57/Course-list.xps

**หมายเหตุ**  สามารถค้นหารายชื่อได้โดย Ctrl+F
—————————————————————————

รายละเอียดตารางแผนการอบรมทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2014/06/news-050657-02.pdf

126
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑5.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๔๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-(8)-260657.pdf

ใบสมัครบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-(8)-260657-00.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
-------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   ตามรายละเอียดดังนี้
วัน เวลา และสถานที่สมัคร 
บริษัทประกันที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่  อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่  ๑๗  -  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๔๔๐๑-๔ และสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-190657.pdf

รายละเอียดการจ้าง

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-190657-00.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  NEW
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์    จำนวน   ๑  เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง (หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง (หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-25-57-110657.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-25-57-110657-01.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-25-57-110657-02.pdf


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง NEW
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-7-57-040657.pdf

แบบรูปรายการงานซ่อมแซมทาสีอาคารโอฬาร

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-7-57-040657-3.rar

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-7-57-040657-01.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-June-7-57-040657-02.pdf


127
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนมิถุนายน
« เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2014, 09:23:44 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 36 new
ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(36)-24-30-06-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 35 new
ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(35)-17-23-06-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 34
ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(34)-10-16-06-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 33
ระหว่างวันที่ 03-09 มิถุนายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(33)-03-09-06-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 32
ระหว่างวันที่ 27-02 มิถุนายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(32)-27-02-06-57.pdf

128
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนพฤษภาคม
« เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 04:06:50 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 29
ระหว่างวันที่ 06-12 พฤษภาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(29)-06-12-05-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 30
ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(30)-13-19-05-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 31
ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(31)-20-26-05-57.pdf

129
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต์ในประเทศ
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
http://www.etda.or.th/internetuserprofile2014/

130

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และUniversiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย

      เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำคณะบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนรู้และได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  และนำมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

     จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ บุคลากรได้ศึกษาดูงาน การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับระบบเครือข่าย IPV6  งานบริการห้องสมุด งานระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ของทั้งสองหน่วยงาน  ซึ่งทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างมาก และจะนำมาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป

    ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบพระคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ และสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย เป็นอย่างมากที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้
ประมวลภาพกิจกรรม
http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/main.php?g2_itemId=9333

131
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า   จำนวน   ๑  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง (อาคารสีเขียว) หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง (อาคารสีเขียว) หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-April-24-220457.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-April-24-220457-01.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-April-24-220457-02.pdfประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟท์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมลิฟท์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง (หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง (หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-April-07-020457.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-April-07-020457-01.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-April-07-020457-02.pdf


132
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนเมษายน
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2014, 02:52:45 pm »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 26
ระหว่างวันที่ 01-07 เมษายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(26)-01-07-04-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 27
ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(27)-22-28-04-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 28
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม-05 พฤษภาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(28)-29-05-05-57.pdf

133
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์   จำนวน   ๑     เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง (หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง (หลังอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-23-170357.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-23-170357-01.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-23-170357-02.pdf


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนและวิจัยค้นคว้า   จำนวน   ๑  ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ   
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-22-110357.pdf

รายละเอียดครุภัณฑ์

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-22-110357-01.pdf

รายละเอียดงบประมาณ

http://www.lpru.ac.th/price_check_57/scan-February-22-110357-02.pdf


134
LPRUNEWS 57 / ประจำเดือนมีนาคม
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 09:26:58 am »
ปีที่ 1 ฉบับที่ 21
ระหว่างวันที่ 25-03 มีนาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(21)-25-03-03-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 22
ระหว่างวันที่ 04-10 มีนาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(22)-04-10-03-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 23
ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(23)-11-17-03-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 24
ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(24)-18-24-03-57.pdf

ปีที่ 1 ฉบับที่ 25
ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2557
http://www.lpru.ac.th/news/information/news57/lpru_news-(25)-25-31-03-57.pdf

135
เรื่อง  การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามรายละเอียดดังนี้

๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  (แผน ก(๒)     จำนวน  ๑๕  คน (ภาคปกติ)

๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ (แผน ก(๒)     จำนวน  ๑๕  คน (ภาคปกติ)

๒. ระยะเวลาการรับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. โดยเปิดรับสมัครทุกวันเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์  ณ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา หรือ www.grad.lpru.ac.th

๔. การสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ (รายละเอียดการสอบจะแจ้ง ก่อนสอบ ๑ สัปดาห์) หรือ www.grad.lpru.ac.th


เรื่อง  การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามรายละเอียดดังนี้

 ๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 - สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
(แผน ก(๒)     จำนวน  ๑๕  คน (ภาคพิเศษ)
 (แผน ข)       จำนวน  ๑๕  คน (ภาคพิเศษ)

๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 - สาขาวิชาการจัดการ
(แผน ก(๒)     จำนวน  ๑๕  คน (ภาคพิเศษ)
 (แผน ข)       จำนวน  ๑๕  คน (ภาคพิเศษ)

๒. ระยะเวลาการรับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. โดยเปิดรับสมัครทุกวันเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์  ณ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

 ๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา หรือ www.grad.lpru.ac.th

๔. การสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ (รายละเอียดการสอบจะแจ้ง ก่อนสอบ ๑ สัปดาห์) หรือ www.grad.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=11075

หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ... 31