ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำสั่งไปราชการ

คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 มกราคม 2564

(1/1)

Pr_hom:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งไปราชการเลขที่  89/2564  รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีและคณะ ไปราชการเพื่อไปศึกษาดูงาน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2564

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version