Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 30, 2010, 03:36:54 pm

หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางเปิดตัวน้ำดื่มตราพังงา จำหน่ายราคาย่อมเยา
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 30, 2010, 03:36:54 pm
ม.ราชภัฏลำปางเปิดตัวน้ำดื่มตราพังงา จำหน่ายราคาย่อมเยา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดตัวน้ำดื่มภายใต้ตราพังงา ดำเนินการจัดจำหน่ายโดยคณะวิทยาการจัดการ หวังเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์นักศึกษาและเพื่อบริการน้ำดื่มแก่คณาจารย์และนักศึกษา
   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินทำโครงการน้ำดื่มภายใต้ตราพังงา ในการจัดจำหน่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกโดยจะมีน้ำดื่มตราพังงา ๒ ขนาดคือ ชนิดขวดใส ๖๐๐ ซีซี (แพค ๑๒ ขวด) จัดจำหน่ายในราคา ๕๕ บาท และชนิดน้ำแก้ว ๒๒๐ ซีซี (แพค ๔๘ แก้ว) จัดจำหน่ายในราคา ๙๐ บาท ซึ่งผลิตและบรรจุโดยบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่สะอาดถูกหลังวิชาการและอนามัย โดยการจัดจัดหน่ายนั้นจะดำเนินการจัดจำหน่าย ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ ณ สำนักงานคณะหรือหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ คุณประภา ไชยมงคล โทร.๐๘๙-๗๕๕๓๙๖๓ หรือเจ้าหน้าที่ประจำคณะ คุณนิโลบล ฟั่นคำอ้าย โทร.๐๘๖-๙๑๒๖๘๗๘
   ในการดำเนินโครงการน้ำดื่มตราพังงา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนั้น ทางคณะมุ่งที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ของนักศึกษาภายในคณะในสาขาวิชาต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการดำเนินโครงการเช่นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีสามารถใช้การดำเนินโครงการเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ทางด้านการบัญชี  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการตลาด นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางด้านระบบการบริหารจัดการภายในโครงการ หรือนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ทางด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์น้ำดื่มตราพังงาเป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนแล้วน้ำดื่มตราพังงาจะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับตราของน้ำดื่มที่เป็นตราพังงานั้น มาจากการนำตราของคณะวิทยาการจัดการมาเป็นตราของน้ำดื่ม ซึ่งตราของคณะคือรูปพังงาของเรือ ซึ่งมีความหมายว่า  เครื่องมือหรือสิ่งที่จะนำพาให้มุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงนำทางไปสู่การค้นพบ และการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ โดยทางคณะได้นำพังงาของเรือไปเป็นตราของน้ำดื่มและใช้เป็นชื่อน้ำดื่มตราพังงา ด้วย