Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 23, 2010, 12:53:12 pm

หัวข้อ: สังคมศึกษาสุดฮอตสูงสุดของยอดรับสมัครนศ.ภาคปกติราชภัฏลำปาง
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ เมษายน 23, 2010, 12:53:12 pm
สังคมศึกษาสุดฮอตสูงสุดของยอดรับสมัครนศ.ภาคปกติราชภัฏลำปาง
   ม.ราชภัฏลำปางสรุปตัวเลขการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เกือบสองพันคน ส่วนสาขาวิชาที่มีผู้สมัครสูงสุดคือสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) รองลงมาคือรัฐประศาสนศาสตร์
   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ว่า ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้สรุปตัวเลขการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พบว่า มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อทั้งในหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตร ๔ ปี(เทียบโอนรายวิชา) หรือ ๒ ปีต่อเนื่องเดิม จำนวนถึง ๑,๘๐๐ คน ซึ่งในจำนวนนี้มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) มากที่สุดถึง ๑๓๖ คน (เฉพาะผู้เลือกสาขาดังกล่าวเป็นอันดับที่ ๑) ส่วนสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุดในลำดับที่ ๒-๕คือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) ตามลำดับ
   ทั้งนี้ ในส่วนของการสอบคัดเลือกนั้นทางมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและปฏิบัติในวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และจะมีการประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๑๐๒,๓๘๔๐