ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.หนุนการมีส่วนร่วมภาคปชช.พัฒนากิจการมหา’ลัย  (อ่าน 2606 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มร.ลป.หนุนการมีส่วนร่วมภาคปชช.พัฒนากิจการมหา’ลัย
แต่งตั้งผู้แทนภาคปชช.และผู้ใช้บัณฑิตเป็นกรรมการ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลายภาคส่วนรวมทั้งผู้ประกอบการที่มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเป็นบุคลากรเข้าเป็นกรรมการภาคประชาชนฯ เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาสู่การปฏิบัติจริง
   เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๑๓๖๖/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนฯ ดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๓ ที่กำหนดให้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามภารกิจหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย
   และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนฯ ขึ้น จำนวน ๒๒ ท่าน  โดยมี ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ และมี ผศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นรองประธานฯ  ซึ่งคณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งผู้ประกอบการที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นบุคลากรของหน่วยงาน ที่ได้รับเชิญมาเป็นคณะกรรมการประกอบด้วย  นายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒
นายดนูดล วรรณปลูก นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  นายสมพร วะเท นายกเทศมนตรีตำบล
บ่อแฮ้ว นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง นายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  นายอนุรักษ์ นภาวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัทอินทราเซรามิค จำกัด จังหวัดลำปางและนายสุธี วัฒนวิเชียร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   นอกจากนี้กรรมการในคณะกรรมการภาคประชาชนฯ ที่ได้รับแต่งตั้งในส่วนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายวิรัช ไชยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.วิพัฒน์
หมั่นการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน  รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สมาน
ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ศิริ พรมดี คณบดีคณะมนุษย์ฯ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ และ
นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง สนอ. เป็นเลขานุการ และบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
   สำหรับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการภาคประชาชนฯ นั้น นางวิมลพรรณ
ทองเกล็ด ผอ.กองกลาง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภาคประชาชนฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมการภาคประชาชนฯ จะมีหน้าที่ในการผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการและ  การพัฒนาทางด้านการปฏิบัติราชการและการบริหารตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำหนดและเลือกประเด็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด วิธีการวัดผลรวมทั้งระบบการจัดเก็บข้อมูล วางระบบการติดตามความก้าวหน้าหรือการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอทั้งรายเดือนหรือรายไตรมาส จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปทราบ
   ทั้งนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการภาคประชาชนฯ จะเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยในลักษณะของการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติราชการ การควบคุม ดูแลและติดตามการปฏิบัติราชการในประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทักษะและความสามารถของนักศึกษาเพื่อนำความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน สังคม และท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการภาคประชาชนฯ กล่าวในตอนท้าย