ผู้เขียน หัวข้อ: สำนักงานก.พ.สอบชิงทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพประจำปี ๒๕๕๔  (อ่าน 2396 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
สำนักงานก.พ.สอบชิงทุน
ดึงดูดผู้มีศักยภาพประจำปี ๒๕๕๔
   เครือข่ายสำนักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแจ้งการสอบชิงทุนของสำนักงาน ก.พ. เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภพสูงเพื่อรับทุนเรียนต่อรวม ๘๓ ทุน
นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะผู้ประสานงาน เครือข่ายสำนักงานข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ทางสำนักงาน กพ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี ๒๕๔๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน - วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่ http://uis.ocsc.go.th จำนวน ๘๓ ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กำหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๑ ปี และระยะที่ ๒ ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ กพ. กำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ
โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ ดังนี้ เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหาร รัฐกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางบุคลากร ทางการบริหารงานบุคคล ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาคลินิก ทางจิตวิทยาคลินิกและชุมชน ทางวัดผล ทางสารสนเทศทางการบัญชี ทางระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
หรือเป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางการวิจัยดำเนินงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตร์ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ,เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน ,เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี สำหรับภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
ทั้งนี้ผู้สนใจประสงค์จะดูรายละเอียดสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ทาง Internet ในเว็บไซด์สำนักงาน กพ.ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อรับทุน และเว็บไซด์ที่ใช้ในการสอบสมัครที่ http://uis.ocsc.go.th