ผู้เขียน หัวข้อ: แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  (อ่าน 2502 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
               เพื่อให้การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๑ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้
   ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์      เป็นผู้ช่วยอธิการบดี   คนที่ ๑
   ๒.  อาจารย์วิไลลักษณ์  จั่นวงษ์         เป็นผู้ช่วยอธิการบดี   คนที่ ๒
   ๓.  อาจารย์วิยดา  เหล่มตระกูล         เป็นผู้ช่วยอธิการบดี   คนที่ ๓
   ๔.  รองศาสตราจารย์ชุติมา   เวทการ      เป็นผู้ช่วยอธิการบดี   คนที่ ๔
                ๕.  อาจารย์รัชนีวรรณ  มาวงศ์         เป็นผู้ช่วยอธิการบดี   คนที่ ๕ 
   
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
          
           สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓